Baner

Objavljen Izvještaj o kontrolnoj reviziji „Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga“

Podgorica, 30. oktobar 2016.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije (kontrolnu reviziju) preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju revizije uspjeha “Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga”, od 09. juna 2015.godine.

Cilj revizije je provjera tačnosti izvještaja subjekta revizije o sprovedenim radnjama u cilju realizacije preporuka, kako bi se utvrdilo u kojoj su mjeri realizovane preporuke, kao i da li su identifikovane nepravilnosti otklonjene.


U konačnom izvještaju revizije uspjeha “Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga”, od 09. juna 2015. godine, Državna revizorska institucija je utvrdila da Centrala Poreske uprave nije stvorila neophodne uslove za efikasno sprovođenje mjera naplate poreskih potraživanja od strane područnih jedinica, te da nije u mogućnosti da sa postojećim modelom naplate poreskog duga i raspoloživim ljudskim resursima obezbijedi efikasnu naplatu poreskog duga. U cilju poboljšanja efikasnosti sprovođenja mjera naplate poreskog duga predmetnom subjektu revizije je dato osam preporuka.

Na bazi sprovedene kontrolne revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (član Senata - rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (Predsjednik Senata - član Kolegijuma), konstatuje da je subjekt revizije, u cilju realizacije preporuka DRI, preduzeo ozbiljne i sveobuhvatne mjere koje su počele da daju pozitivne rezultate i da je napredak evidentan, ali da je potrebno preduzeti dodatne aktivnosti koje će direktno uticati na bolje ostvarivanje  prihoda budžeta.

U cilju poboljšanja efikasnosti sprovođenja mjera naplate poreskog duga predmetnom subjektu revizije DRI je dala osam preporuka, od kojih je  subjekt revizije:

-          realizovao pet preporuka;

-          djelimično realizovao dvije preporuke;

-          nije realizovao jednu preporuku.

Državna revizorska institucija je prilikom sprovođenja kontrolne revizije dala i set dodatnih preporuka.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji „Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji „Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga"