Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2015.godinu

Podgorica, 26. oktobar 2016. godine – U skladu sa Godišnjim planom revizija za 2016.godinu, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu Nikola Kovačević (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (predsjednik Senata – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2015.godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2015. godinu ne sadrži bitno materijalne greške i da daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka na gotovinskoj osnovi, osim za nepravilnosti iskazane u komentarima Izvještaja o neizmirenim obavezama za 2015. godinu, koje se odnose na potpunost i tačnost izvještaja i način vođenja evidencije obaveza.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Ministarstvo saobraćaja i pomorstva nije u svim aspektima uskladilo poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu poslovanje subjekta revizije. Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima: Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o javnim nabavkama,  Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu u državnoj svojini, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet CG, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština i Uputstvom o radu Državnog trezora.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2015.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2015. godinu