Baner

Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije

Bratislava, 24. oktobar 2016. godine – Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije i Evropskog revizorskog suda je održan u Bratislavi, 20-21. oktobra 2016. godine. Događaj je organizovala Državna revizorska institucija Republike Slovačke, u svojstvu predsjedavajućeg Kontakt komiteta.

Pored predsjednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije, sastanku Kontakt komiteta prisustvovali su predsjednici vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata za članstvo u EU u svojstvu posmatrača.

Na poziv predsjednika Državne revizorske institucije Republike Slovačke, predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, dr Branislav Radulović i Nikola N. Kovačević prisustvovali su ovom sastanku.

Glavna tema sastanka odnosila se na sprovođenje energetske i klimatske politike Evropske unije. Pitanja energije i klimatskih promjena predstavljaju ključne strateške izazove za Evropsku uniju i njene države članice. Imajući u vidu činjenicu da su zemlje članice dužne da primjenjuju energetsku i klimatsku politiku Evropske unije, vrhovne revizorske institucije mogu imati ključnu ulogu u ovom procesu. Određen broj vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije je sprovodio i ostvario rezultate u revizijama na temu energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine. S tim u vezi, na sastanku Kontakt komiteta istaknut je značaj saradnje vrhovnih revizorskih institucija sa INTOSAI i EUROSAI radnim grupama za reviziju okoline.

Na sastanku Kontakt komiteta, učesnici su takođe razgovarali o aktivnostima Kontakt komiteta i njegovih profesionalnih partnera, kao i revizijama koje vrhovne revizorske institucije zemalja članica Evropske unije sprovode u vezi s značajnim EU pitanjima.

Tokom sastanka, takođe je predstavljen Izvještaj o aktivnostima Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU.