Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demosa za 2015.godinu

Podgorica, 19.10.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demosa za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demosa za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 6 i 37) i Zakona porezu na dohodak fizičkih lica.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demosa za 2015.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demosa za 2015. godinu