Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2015.godinu

Podgorica, 04.10.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za promjene  za 2015.godinu.


Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj uz skretanje pažnje i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Pokreta za promjene  za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored datog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju na navedeno u Izvještaju pod tačka 3.6.2 Potraživanja – dati avansi  i tačka 3.6.4 Blagajničko poslovanje - troškovi ino dnevnica i troškovi reprezentacija.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o računovodstvu i reviziji (član 4), Zakona o radu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 38), Pravilniku o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (član 5).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao preporuke date u reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2014.godinu, koje se tiču sljedećeg: sve blagajničke transakcije (uplata i isplata gotovine) evidentira hronološki u pomoćnoj knjizi – dnevniku blagajne i da unutrašnjim aktom utvrdi koja lica u Partiji ostvaruju pravo na naknadu po osnovu korišćenja mobilnih telefona kao i visinu navedene naknade. Subjekat revizije je djelimično realizovao preporuke u pogledu: dosljedne primjene važeće Uredbe koja reguliše obračun i isplate dnevnica; vršenja isplate svih troškova na osnovu adekvatne dokumentacije; dostavljanja nadležnom poreskom organu Izvještaje o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima i iskazivanja podataka o svim isplaćenim ličnim primanjima i oporezivim naknadama. Preporuka koja se tiče da sa izvršiocima za obavljanje poslova na sistematizovanim radnim mjestima zaključuje ugovore shodno Zakonu o radu nije realizovana.

Vezano za realizaciju preporuka koje se tiču prijave slobodnih radnih mjesta i otpisa obaveza na osnovu saglasnosti dobavljača, iste se nijesu mogle provjeriti jer subjekt revizije nije vršio zapošljavanje i otpis obaveza u 2015.godini.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2015. godinu