Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2015. godinu

Podgorica, 02.08.2016.godine - Na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o fininasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partije CG za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik  Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2015. godinu i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti poslovanja sa zakonskim i drugim propisima.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Socijaldemokratske partije CG za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Pored izraženog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju na sljedeće: subjekt revizije izvršioce za obavljanje poslova pružanja administrativno tehničke podrške u radu Odborničkih klubova (saradnika) treba da angažuje ugovorom o radu, a ne ugovorom o djelu.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije CG za 2014. godinu Državna revizorska institucija je utvrdila određeni broj nedostataka i dala preporuke za otklanjanje istih.

Preporuke su se odnosile na:

- obezbjeđivanje podataka o ukupnoj stalnoj imovini i evidentiranje novih nabavki imovine na odgovarajući konto u okviru klase 0 - stalna imovina, budući da je knjigovodstvena evidencija osnov za usaglašavanje popisom utvrđenog stanja.

- iskazivanje ukupnih prihoda u Bilansu uspjeha i usklađivanje unutrašnjeg akta (Odluke) sa Važećim Statutom.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao date preporuke.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2015. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijaldemokratke partije Crne Gore za 2015. godinu