Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2015. godinu

Podgorica, 01.08.2016. godine - Na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o fininasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član  Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na reviziju pravilnosti poslovanja sa zakonskom i drugom regulativom.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske partije socijalista  za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije  finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Pored izraženog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum DRI skreće pažnju da subjekt revizije treba sva usaglašena potraživanja sa lokalnim samoupravama evidentira u poslovnim knjigama i da evidentiranje istih vrši hronološki tokom finansijske godine.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista CG za 2014. godinu Državna revizorska institucija je utvrdila je nepravilnosti u dijelu zapošljavanja i dala preporuku koja se odnosila na: Subjekat revizije prilikom zapošljavanja treba da vrši javno oglašavanje slobodnih radnih mjesta shodno Zakonu o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti (član 26). Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015 godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao datu preporuku.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2015. godinu