Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva nauke za 2015.godinu

Podgorica, 28.07.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti. Predmet revizije bili su godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu i pravilnost poslovanja  Ministarstva nauke.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (predsjednik Senata – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva nauke za 2015. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva nauke za 2015. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti po svim materijalno značajnim aspektima daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva nauke utvrđena su odstupanja i neusklađenosti sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o budžetu za 2015. godinu, Uputstvom o radu državnog trezora, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa budžeta Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Zakonom o javnim nabavkama.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva nauke za 2015.godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva nauke za 2015. godinu