Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde za 2015. godinu

Podgorica, 11.07.2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Ministarstva pravde za 2015. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva pravde (bez Organa u sastavu - ZIKS)  za 2015. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim propisima. DRI je izvršila posebnu reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIKS-a za 2009 godinu, kao i kontrolnu reviziju realizacije preporuka koja je obavljena u 2015. godini, pa iz navedenog razloga, ovom revizijom nije obuhvaćeno poslovanje ZIKS-a, osim javnih nabavki koje Ministarstvo pravde vrši za svoje potrebei potrebe ZIKS-a.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva pravde bez organa u sastavu ( ZIKS-a) u svim materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da  Ministarstvo pravde nije sve finansijske transakcije i druge aktivnosti uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu odredaba člana 8 i 14 Zakona o unutrašnjim finansijskim kontrolama u javnom sektoru, člana 20, 44,107 i 118 Zakona o javnim nabavkama, člana 50 Zakona o imovini, člana 163 Zakona o radu, člana 22  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i člana 9 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tima ili drugog oblika rada.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde za 2015. godinu