Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Finansijskog izvještaja Uprave za javne nabavke za 2015. godinu

Podgorica, 17.06.2016. godine – Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Finansijskog izvještaja Uprave za javne nabavke za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni izvještaj Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, rukovodilac Kolegijuma - predsjednik Senata i Nikola Kovačević, član Kolegijuma - član Senata izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

U odnosu na izrečeno pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju, Državna revizorska institucija je preporučila Upravi za javne nabavke da plaćanje i evidentiranje izdataka vrši u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština i da se pridržava granica potrošnje u skladu sa članom 40 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Uprava za javne nabavke nije u svim materijalno značajnim aspektima, svoje aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, uskladila sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kreterijumi.

Konačan Izvještaj o reviziji Finansijskog izvještaja Uprave za javne nabavke za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za javne nabavke za 2015. godinu