Baner

Izvršena revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja DRI za 2015. godinu

Podgorica, 03.06.2016. godine – Na osnovu zahtjeva Državne revizorske institucije Crne Gore, Državni ured za reviziju Republike Hrvatske obavio je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja DRI Crne Gore za 2015.godinu.

Revizija je sprovedena na način i prema postupcima utvrđenim odredbama člana 12 Zakona o Državnom uredu za reviziju, okvirom revizorskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Cilj finansijske revizije jeste da se pruži razumno uvjerenje jesu li finansijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i propisima.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske, a u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja, finansijski izvještaji Institucije za 2015. godinu, u svim materijalnim aspektima, sastavljeni su i prezentovani na fer i objektivan način i s tim u vezi, izraženo je pozitivno mišljenje na reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja DRI za 2015.godinu. Revizijom nijesu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koji bi uticali na izražavanje drugačijeg mišljenja.

Državna revizorska institucija Crne Gore, kao članica INTOSAI i EUROSAI zajednice dužna je da poštuje okvir revizijskih standarda vrhovnih revizorskih institucija i da u skladu s INTOSAI načelima transparentnosti i odgovornosti, doprinese i svojim ličnim primjerom većem povjerenju javnosti u svoju stručnost i nezavisnost.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DRI Crne Gore za 2015. godinu je zvanično objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji Državne revizorke institucije za 2015. godinu