Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2015. godinu

Podgorica, 02.06.2016. – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Dragiša Pešić (član Senata – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2015. godinu i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima uz skretanje pažnje na određene identifikovane nepravilnosti.

U odnosu na identifikovane određene nepravilnosti, nadležni Kolegijum je uputio subjektu revizije sljedeće preporuke:

- Subjekt revizije treba da, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, nabavljena vozila evidentira  kao osnovna sredstva, vrši obračun amortizacije tokom trajanja lizinga i evidentira obaveze po osnovu lizinga.

- Subjekt revizije treba da u napomenama uz finansijske izvještaje  informiše Ministarstvo finansija o stanju obaveza po osnovu ugovora o lizingu.

- Prilikom realizacije javnih nabavki postupkom neposrednog sporazuma subjekt revizije treba da obezbijedi da ukupan godišnji iznos nabavki realizovanih neposrednim sporazumom ne prelazi limite propisane članom 30 Zakona o javnim nabavkama.

- Subjekat revizije treba da nabavku opreme koja se ne nabavlja u svrhe obavještajnih aktivnosti, odnosno nema karakteristike specijalne opreme shodno Pravilniku o specijalnoj opremi koja se koristi u radu Agencije, vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

- Rukovodilac subjekta revizije (direktor Agencije) treba da obezbijedi sve zakonom određene uslove za funkcionisanje unutrašnje revizije, posebno u dijelu pune i  blagovremene primjene članova 13 i 19 tačka 2 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (potpisivanje povelje  unutrašnje revizije).

- Jedinica za unutrašnju reviziju dužna je da vrši revizije predviđene Planom  rada, nakon potpisivanja povelje.

Po prijemu preliminarnog nalaza revizije, a u cilju obezbjeđenja zakonitosti poslovanja i realizacije izdatih preporuka DRI, subjekt revizije je izvršio izmjene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u ANB i Pravilnika o specijalnoj opremi koja se koristi u radu ANB. U toku revizorskog postupka, direktor Agencije je odobrio Izmjene i dopune Strateškog plana rada unutrašnje revizije za period 2015-2017.god. i potpisao revidiranu Povelju unutrašnje revizije. Odjeljenje za unutrašnju reviziju će, saglasno planiranoj dinamici, pristupiti realizaciji odobrenog Plana.

Izvještaj o reviziji je dostavljen Vladi Crne Gore i Odboru za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore. Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2015. godinu je zvanično objavljen na internet stranici DRI Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2015. godinu