Baner

Objavljen Izvještaj o kontrolnoj reviziji „Registra ugovora o koncesijama“ i „Prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava“

Podgorica, 16.05.2016. godine – Državna revizorska institucija, u skladu s Godišnjim planom revizije za 2016. godinu, je izvršila kontrolnu reviziju Registra ugovora o koncesijama i Prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava.

Predmet revizije je kontrola realizacije preporuka sadržanih u konačnom izvještaju o reviziji prihoda budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava i Konačnom izvještaju o reviziji registra ugovora o koncesijama. Predmetnom revizijom obuhvaćeni su sljedeći subjekti revizije: Komisija za koncesije, Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Uprava za vode, Lučka uprava, Uprava za nekretnine, Uprava za imovinu, Poreska uprava i Uprava za inspekcijske poslove.

Na bazi sprovedene kontrolne revizije i utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (član Senata - rukovodilac Kolegijuma) i  g. Nikola N. Kovačević (član Senata - član Kolegijuma), utvrdio je da aktivnostima koje su subjekti revizije preduzeli u cilju realizacije preporuka DRI ostvaren je napredak u oblasti davanja, obračuna, naplate i nadzora koncesija za korišćenje prirodnih bogatstava. Registar ugovora o koncesijama  još uvijek ne pruža potpunu  sliku stanja aktivnih ugovora o koncesijama  što je  posljedica  nedostavljanja obavještenja o isteku vremena trajanja ugovora o koncesijama. Ostaju problemi koji se odnose na blagovremeno dostavljanje ugovora o koncesijama i promjena koji ih prate od strane koncedenata.

Nadležni Kolegijum DRI skreće pažnju na situacije gdje se vršila eksploatacija, a nije obračunavana  koncesiona naknada (lokacije „Midova kosa“ i „Čeoče“). Nadležni organi treba da  postupaju u skladu sa principima dobrog upravljanja i prevaziđu nedostatke pravnog i institucionalnog okvira.

Osim opšteg zakona (Zakon o koncesijama) postoje posebni zakoni (Zakon o šumama, Zakon o igrama na sreću) koji uređuju problematiku koncesija, pa je prisutan problem međusobnog odnosa ovih zakona. Potrebno je što prije donijeti  Zakon o javno-privatnom partnerstvu koji je u formi nacrta a kojim se, između ostalog, reguliše i uređuje oblast koncesija i predviđa kvalitetniji nadzor u ovoj oblasti.

Subjekti revizije koji nijesu realizovali ili su djelimično realizovali preporuke DRI treba da sprovedu aktivnosti na realizaciji izdatih preporuka kako bi se utvrđene nepravilnosti u oblasti koncesija otklonile i o tome u roku od 6 mjeseci izvjeste DRI.

Kroz dostavljanje Konačnog izvještaja, DRI će upoznati Skupštinu i Vladu Crne Gore sa utvrđenim nepravilnostima i nedostacima u realizaciji preporuka, a posebno sa situacijama gdje se vršila eksploatacija a nije obračunavana koncesiona naknada.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji „Registra ugovora o koncesijama“ i „Prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Institucije.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji „Registra ugovora o koncesijama" i „Prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava"