Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2014. godinu

Podgorica, 27.04.2016.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2014.godinu, koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata Dragiša Pešić, član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2014. godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2014. godinu nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način  u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Revizijom je utvrđeno (na osnovu 18 revidiranih DKP-a), da je subjekt revizije izvršio isplatu na ime troškova zakupa poslovnih prostora i stanova za potrebe DKP –a u iznosu od 456.558,05€ na osnovu neadekvatne dokumentacije, da je na ime naknada za troškove stanovanja  zaposlenim  u DKP isplatio sredstva u većem iznosu za 592.654,59€ od Uredbom utvrđenog limita, da u Izvještaju o neizmirenim obavezama (Obrazac V) nije iskazao obaveze u iznosu od 300.163,87€, kao i da nije vršio evidentiranje i plaćanje dijela izdataka u iznosu od 184.387,00€ sa odgovarajućih pozicija shodno važećem Pravilniku, što predatavlja materijalno značajnu grešku u odnosu na utvrđenu materijalnost (146.190,30€).

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija nije finansijske transakcije i druge aktivnosti u svim materijalnim aspektima uskladio sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Revizijom su utvrđena odstupanja i neusklađenost poslovanja subjekta revizije sa sljedećim propisima: Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o državnoj imovini; Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o radu, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o vanjskim poslovima, Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijkih kontrola u javnom sektoru, Uredbom o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, Uredbom o naknadama troškova državnih službenika i namještenika, Uputstvom o radu Državnog trezora, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MVPEI, Pravilnom o zapošljavanju lokalnog osoblja i Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2014. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2014. godinu