Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa“

Podgorica, 07. april 2016. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa“.

Cilj revizije je bio da utvrdi da li su u oblasti radnih sporova nadležne institucije preduzimale odgovarajuće mjere kako bi spriječile nastanak izdataka za sudske sporove i/ili uticale na njihovo smanjenje. Takođe, cilj revizije je bio da se na bazi izdataka za sudske sporove iz radnih odnosa sagleda cjelokupan sistem nadzora i kontrole nad ovim izdacima i daju preporuke za njegovo poboljšanje.

Predmet revizije bili su sudski sporovi po osnovu radnog odnosa u kojima je tužena strana bio državni organ i analiza izdataka koji su isti prouzrokovali. Zatim, preduzete mjere i aktivnosti od strane tuženog organa, Zaštitnika i Ministarstva finansija koje bi mogle da imaju uticaj na smanjenje izdataka za sudske sporove. Uzorkom su obuhvaćeni predmeti koji su se vodili protiv četiri potrošačke jedinice – Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva pravde i Mininistarstva finansija, imajući u vidu njihovo učešće ukupno ostvarenim godišnjim izdacima za sudske sporove i ukupnom broju predmeta  po osnovu  radnog odnosa koji  su se vodili pred Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa u 2014. godini. U postuku revizije potraživana je dokumentacija od Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, Centra za posredovanje i Sudskog savjeta.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda sadržanih u izjašnjenjima subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola Kovačević (član Senata – član Kolegijuma), mišljenja je da upravljanje izdacima za sudske sporove po osnovu radnih odnosa koji se isplaćuju iz budžeta Crne Gore nije bilo ekonomično.

U cilju poboljšanja ekonomičnosti upravljanja izdacima za sudske sporove po osnovu radnih odnosa neophodno je da Mininistarstvo finansija, Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa i državni organi obuhvaćeni postupkom revizije sprovedu niz aktivnosti koje se, između ostalog, odnose na uspostavljanje evidencija koje će omogućiti bolji sistem kontrole izdataka i izradu analiza na bazi kojih je neophodno sprovoditi korektivne aktivnosti, kako bi se ostvario uticaj na uzrok nastanka spora i spriječilo  ponavljanje sporova po istom osnovu.

Realizacijom preporuka će se umanjiti  rizik da po istom ostvarenom pravu dva ili više puta nastane izdatak iz opredijeljenih budžetskih sredstava. Boljom saradnjom institucija, uključenih u postupak vođenja spora, smanjiće će se rizici koji bi mogli da imaju uticaj na tok, ishod i troškove spora. Konačno, postupanje po pravosnažnim odlukama suda i aktima drugih organa pred kojima se vode sporovi i alternativno rješavanje radnih sporova će izvjesno dovesti do smanjenja izdataka za sudske sporove.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa