Baner

Intervju dr Branislava Radulovića, člana Senata za dnevni list „Pobjeda“

Podgorica, 21. mart 2016.godine – „U završnoj fazi je revizija sudskih sporova. Otpočeta je revizija uspjeha efikasnosti naplate poreskog duga imovinom poreskih obveznika. Vrlo su intezivne aktivnosti na kontrolnoj reviziji koncesija“ , kazao je u intervjuu za dnevni list „Pobjeda“, član Senata, dr Branislav Radulović.

Pobjeda: Koje revizije su predviđene planom za ovu godinu? 

Senat DRI u decembru prošle godine usvojio je Godišnji plan revizija za ovu godinu, koji ima karakter poslovne tajne sve dok se svi subjekti, koji su obuhvaćeni planom, ne obavijeste o otpočinjanju revizije. U ovom trenutku otpočete su revizije koje DRI vrši svake godine kao što su revizija završnog računa budžeta države i revizije političkih partija. Kada su u pitanju pojedinačne revizije revizioni timovi su već kod Agencije za nacionalnu bezbjednost i Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u završnoj fazi je revizija sudskih sporova i otpočeta je revizija uspjeha efikasnosti naplate poreskog duga imovinom poreskih obveznika. Otpočeta je i revizija Glavnog grada i vrlo su intezivne aktivnosti na kontrolnoj reviziji koncesija. Do kraja marta biće objavljen konačan izvještaj o reviziji Fonda za zdrastveno osiguranje, a u aprilu konačan izvještaj o reviziji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. O drugim revizijama koje su predviđene u ovoj godini javnost će biti blagovremeno upoznata kada se, shodno pravilim DRI donese odluka o otpočinjanju revizije kod tih subjekata.

Pobjeda: Najavili ste i revizije sa revizorskim institucijama drugih država.

U cilju podizanja kvaliteta procesa revizije i osvajanja novih metodologija, dogovorena je zajednička revizija sa Uredom za reviziju Hrvatske na temu energetske efikasnosti u javnom sektoru koja će biti sprovedena u četvrtom kvartalu ove godine.

U saradnji sa Evropskim revizorskim sudom iz Luksemburga u fazi smo planiranja revizije koju bi sprovele sedam država regiona na temu javnih nabavki. Već krajem aprila DRI Crne Gore biće domaćin prvog sastanka na kojem će svoja iskustva predstaviti državni revizori nacionalne kancelarije za reviziju  Švedske i ERS.

Pobjeda: Kako se poštuju preporuke DRI koje su u prošloj godini date prilikom revizija u javnom sektoru?

U prošloj godini kod revizije završnog računa budžeta izdato je sedam preporuka, a u pojedinačnim finansijskim revizijama i revizijama pravilnosti 278 i kod revizija uspjeha 36.

Subjekti revizije, po pravilu, imaju rok od 6 mjeseci da izvijeste DRI o realizaciji izdatih preporuka. Ažurnost u izvještavanju revidiranih subjekata je vrlo visoka, a stepen realizacije preporuka DRI cijeni za svaki subjekat ponaosob.  U slučaju da procjenimo da subjekat revizije u nedovoljnoj mjeri postupa po preporukama DRI sprovodimo kontrolnu reviziju kao što je tekuća revizija koncesija kojom utvrđujemo stepen realizacije izdatih preporuka. Takodje, ove godine kod pojedinih jedinica lokalne samouprave cijenimo da će biti potrebno sprovesti kontrolnu reviziju.

Pobjeda: Koji su izvještaji DRI proslijeđeni Tužilaštvu i da li su  procesuirani?

U prošloj godini Tužilaštvu je proslijeđen izvještaj o reviziji JP „Nacionalni parkovi“, opštine Budva, a shodno zaključcima Skupštine i revizija koncesija. Takodje Tužilaštvu je dostavljen i izvještaj o reviziji Demokratske partije iz Ulcinja.

Pobjeda: Da li će biti proširenja opsega revizije - ako hoće koje?

Senat DRI ima isključivo pravo da utvrđuje subjekte i predmet revizije. Ukoliko se u pojedinoj reviziji u toku njenog trajanja pojavi potreba da se proširi opseg revizionog postupanja, nadležni Kolegijum može to predložiti Senatu. Sada je još uvjek rano predvidjeti takvu mogućnost ali je ne isključujem posebno krod pojedinih planiranih revizija uspjeha.

Pobjeda: Kakva je, po Vašoj procjeni, fiskalna disciplina u Crnoj Gori?

Shodno novom Zakonu o budžetu DRI vrši ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti i izvještaj o tome podnosi u okviru svog Godišnjeg izvještaja koji se u postupku usvajanja završnog računa razmatra na Skupštini. Da bi unaprijedila kvalitet svog rada i izvještavanja DRI je intezivirala saradnju sa SIGMA-om i Odborom za ekonomiju finansije i budžet i u toku je izrada smjernica za ocjenu fiskalnih kriterijuma. Sada bi bilo pretenciozno davati bilo kakve preliminarne ocjene jer DRI svoje nalaze saopštava isključivo na bazi sprovedenih i okončanih revizija. Naravno, ovaj kao i sve druge izvještaje DRI će integralno staviti javnosti na uvid, sa svim nalazima i izdatim preporukama.