Baner

Održan uvodni sastanak II projekta „Paralelne revizije uspjeha“

Luksemburg, 26.02.2016. godine – Član Senata, dr Branislav Radulović i rukovodilac odeljenja za reviziju uspjeha, mr Ivana Jovanović, učestvovali su na uvodnog sastanku povodom početka realizacije II projekta „Paralelna revizija uspjeha“, održanom 25. februara t.g. u Luksemburgu.

Ideja o projektu paralelnih revizija nastala je u maju 2013. godine u Briselu tokom održavanja seminara o reviziji uspjeha koji je organizovan od strane Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje u okviru instrumenta za pružanje tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX), a u saradnji sa Zajedničkom radnom grupom za revizorske aktivnosti.

U okviru aktivnosti Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata i Evropskog računskog suda, realizovan je projekat „Paralelna revizija uspjeha – PPA I“, u kojem je Državna revizorska institucija Crne Gore, pored osam vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU,  uzela učešće u svojstvu aktivnog posmatrača. Kao nastavak dobre realizacije prvog projekta, pokrenuta je inicijativa za realizaciju projekta II „Paralelna revizija uspjeha II“.

S tim u vezi, održan je uvodni sastanak posvećen razgovoru o konceptu realizacije ovog projekta. Uvodni sastanak otvorio je predsjednik Evropskog revizorskog suda u Luksemburgu, g. Vitor Kaldeira.


Na sastanku se razgovaralo o značaju i uticaju revizije uspjeha; uspostavljanju revizije uspjeha unutar vrhovnih revizorskih institucija; saopštavanju nalaza revizije uspjeha zajedničkim interesnim grupama kao i o praćenju preporuka iz revizije uspjeha.

Za razliku od prethodnog projekta, projekat „Paralelne revizije uspjeha II“ podrazumjeva aktivno učešće predstavnika vrhovnih revizorskih institucija iz regiona. Pored Državne revizorske institucije Crne Gore, u realizaciji projekta „Paralelna revizija uspjeha II“ učestovaće sljedeće vrhovne revizorske institucije: Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Glavna služba za reviziju javnog sektora u Republike Srpske, Vrhovna revizorska institucija Albanije, Državna revizorska institucija Srbije, Zavod za državnu reviziju Makedonije, Računski sud Turske i Kancelarija Generalnog revizora Kosova.  Konsultantsku pomoć i podršku vrhovnim revizorskim institucijama u ovom projektu pružaju Nacionalna kancelarija za reviziju Švedske i Evropski revizorski sud u Luksemburgu.

Predstavnici vrhovnih revizorskih institucija donijeli su odluku o izboru dviju tema i to: efikasnost sistema javnih nabavki i strane direktne investicije. Nadležni sektor II za reviziju uspjeha Državne revizorske institucije Crne Gore sprovodiće paralelnu reviziju uspjeha na temu efikasnosti sistema javnih nabavki.

Tokom sastanka, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore je izrazila zadovoljstvo da bude domaćin prve radionice, koja će biti održana u mjesecu aprilu tekuće godine.