Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2014.godinu

Podgorica, 24.12.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2014.godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Demokratske partije  za 2014. godinu ne prikazuje istinito i objektivno, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine, prihoda i rashoda u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja jer subjekt revizije u istom  nije tačno iskazao podatke iz prethodne godine, što je uticalo i na iskazivanje podataka u finansijskom izvještaju za 2014. godinu naročito na pozicije Bilansa stanja (potraživanja, obaveze i gotovina na žiro računima).

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, jer nije dosledno primjenjivao odredbe Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o obligacionim odnosima , Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakona o računovodstvu i reviziji.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu utvrđene su određene nepravilnosti i date preporuke koje se odnose na  hronološko evidentiranje podignute gotovine, dokumentovanje svih troškova, obezbjeđivanje evidencije potraživanja od lokalnih samouprava, vršenje godišnjeg popisa imovine i obaveza, evidentiranje ukupne stalne imovine u poslovnim knjigama, smanjenje gotovinskih isplata iz blagajne.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.godinu utvrđeno je da  subjekt revizije nije realizovao preporuke koje se odnose na popis i evidentiranje ukupne stalne imovine, djelimično je realizovao preporuku koja se odnosi na evidentiranje potraživanja i da je realizovao preporuke koje se odnose  na hronološko evidentiranje blagajničkih transakcija, dokumentovanje troškova, donošenje finansijskog plana i smanjenje gotovinskih isplata.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2014.godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2014. godinu