Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Žabljak za 2014.godinu

Podgorica, 18. decembar 2015.godine – U skladu s Godišnjim planom revizija za 2015. godinu, Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Žabljak za 2014.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Opštine Žabljak na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu g. Dragiša Pešić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Branislav Radulović (član Senata – član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Opštine Žabljak za 2014. godinu utvrđeno je da Završni račun budžeta ne sadrži bitno materijalne greške i da daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka na gotovinskoj osnovi, osim za nepravilnosti iskazane u komentarima Izvještaja o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2014. godinu, koje se odnose na sredstva budžeta prenešena iz prethodne godine, otplatu neto obaveza i iskazani suficit.

Revizijom pravilnosti Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Žabljak za 2014. godinu utvrđeno je da Opština Žabljak nije u materijalno značajnim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu poslovanje subjekta revizije. Revizijom su utvrđena odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima: Zakona o sistemu unutrašnjih kontrola, Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Zakona o javnim nabavkama,  Zakona o poreskoj administraciji, Zakona o spriječavanju nelegalnog poslovanja, Zakona o državnoj imovini, Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu u državnoj svojini, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Pravilnikom o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrola, Pravilnikom o poreskom knjigovodstvu i Uputstvom o radu trezora.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže:

   -  Da se sa sadržajem Izvještaja upoznaju ministarstva nadležna za nadzor nad subjektom revizije  (Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo finansija), radi preduzimanja mjera nadzora i praćenja  odgovornosti u poslovanju subjekta revizije.

   -  Da se sa sadržajem Izvještaja Državne revizorske institucije upozna Odbor za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore.

   -  Da Opština Žabljak u roku od 6 (šest) mjeseci, od dana prijema izvještaja, izvijesti Državnu revizorsku instituciju o preduzetim mjerama na ispunjenju preporuka iz ovog Izvještaja.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Žabljak za 2014. godinu zvanično je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Žabljak za 2014. godinu