Baner

Član Senata, Nikola Kovačević učestvovao na okruglom stolu „Kontrola finansiranja političkih subjekata“

Podgorica, 10.11.2015.godina – Član Senata, Nikola N. Kovačević govorio je na otvaranju okruglog stola „TAIEX eksperta misija o kontroli finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanji“, koji je organizovala Uprava za antikorupcijsku inicijativu.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici nekoliko političkih partija, nevladinih organizacija i TAIEX eskperata iz ove oblasti.

Član Senata je upoznao učesnike skupa sa dosadašnjim radom Državne revizorske institucije u oblasti revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija i izbornih kampanji.

On je posebno istakao aktivnosti koje su neophodne da se sprovedu u cilju unapređenja finansijskog poslovanja političkih subjekata. Imajući u vidu utvrđene nepravilnosti tokom vršenja revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija, neophodno je da Ministarstvo finansija donese podzakonske akte kojim će urediti način vođenja poslovnih knjiga političkih partija i utvrditi načela za iskazivanje njihovih prihoda, rashoda, imovine i obaveza, izvora sredstava i kontni okvir. Na ovaj način, bila bi obezbjeđena jednobraznost računovodstvenih evidencija, uporedivost istih i olakšao rad državnim revizorima. Takođe je ukazao da je neophodno donijeti nove obrasce za godišnje finansijske izvještaje političkih subjekata i uskladiti Uputstvo o obrascu izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa Zakonom o finansiranju političkih partija, u dijelu koji se odnosi na sopstvena sredstva.

Na okruglom stolu takođe su prezentovane aktivnosti Uprave za antikorupcijsku inicijativu na pripremi podzakonskih akata u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanji. Eksperti su posebno istakli pozitivan trend razvoja DRI u oblasti vršenja revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata.