Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2014.godinu

Podgorica, 27.10.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizij na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Bošnjačke stranke za 2014. godinu ne prikazuje istinito i objektivno, u svim mateirijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine, prihoda i rashoda u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge aktivnosti uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, jer nije dosledno primjenjivao odredbe Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o radu, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakona o računovodstvu i reviziji.

Nadležni kolegijum dao je 11 preporuka subjektu reviziju u odnosu na identifikovane nepravilnosti.

U Izvještajma o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2013 godinu Državna revizorska institucija je utvrdila određeni broj nepravilnosti i dala preporuke za otklanjanje istih, a odnose se na: evidentiranje svih finansijskih transakcija koje se odnose na poslovanje Centrale i opštinskih odbora Stranke; uspostavljanje efikasnog sistema unutrašnjih kontrola naročito u dijelu materijalno finansijskih poslova opštinskih odbora; obezbjeđivanje vođenja analitičke evidencije osnovnih sredstava i evidencije potraživanja od lokalnih samouprava; smanjenje gotovinskih isplata iz blagajne i pravdanje troškova odgovarajućom dokumentacijom; obračun i isplatu poreskih obaveza na isplaćene naknade; evidentiranje troškova opštinskih odbora u glavnoj knjizi po vrsti troška.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije  realizovao preporuku koja se odnosi na evidentiranje troškova opštinskih odbora u glavnoj knjizi po vrsti troška, a nije realizovao preporuke koje se odnose na pravdanje svih troškova odgovarajućom dokumentacijom, vođenja analitičke evidencije osnovnih sredstava i evidentiranje potraživanja od lokalnih samouprava. Subjekt revizije je djelimično realizovao preporuke koje se odnose na uspostavljanje efikasnog sistema unutrašnjih kontrola naročito u dijelu materijalno finansijskih poslova opštinskih odbora, smanjenje gotovinskih isplata iz blagajne i pravdanje troškova odgovarajućom dokumentacijom i obračun i isplatu poreskih obaveza na isplaćene naknade.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2014.godinu zvanično je objavljen na internet stranici.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2014. godinu