Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za posredovanje za 2014.godinu

Podgorica, 27. maj 2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za posredovanje za 2014.godinu i reviziju pravilnosti koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Centra za posredovanje za 2014. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim propisima. Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na  Preliminarni izvještaj DRI , nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, usvojio je konačan izvještaj o reviziji.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Centra za posredovanje za 2014. godinu u svim materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je Centar za posredovanje finansijske i druge radnje sproveo u skladu sa  zakonima  i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, pa u skladu sa tim nadležni kolegijum izražava pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja subjekta revizije. Revizijom pravilnosti utvrđeni su sljedeći kriterijumi za predmetnu reviziju: funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola; evidentiranje, pravilno postupanje i raspolaganje sa državnom imovinom.

U cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka u dijelu usklađenosti poslovanja subjekta revizije i nadležnog ministarstva, Državna revizorska institucija dala je sljedeće preporuke: subjekt revizije treba da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta uskladi sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru u dijelu koji se odnosi na razdvajanje dužnosti; subjekt revizije treba da na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih primenjuje Zakon o državnim službenicima i namještenicima, a obračun zarada da vrši u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika; Ministarstvo pravde treba da u skladu sa članom 11 Stutata Centra predloži Vladi dva člana Upravnog odbora čije imenovanje nije u suprotnosti sa članom 9 Zakona o sprečavanju sukoba interesa; shodno zakonskoj obavezi Ministarstvo pravde je dužno da vrši nadzor nad radom Centra za posredovanje.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za posredovanje za 2014.godinu zvanično je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za posredovanje za 2014.godinu