Baner

Održan VI sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku

Rim, april 2015.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su VI sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku, 19-20.aprila t.g. u Rimu.

U junu 2011. godine, u Lisabonu, u skladu s preporukama sa VIII EUROSAI Kongresa i pod predsjedništvom Računskog Suda Portugala, EUROSAI Upravni Odbor formirao je Radnu grupu za reviziju i etiku (TFA&E), koja ima za cilj da promoviše etička načela i integritet u vrhovnim revizorskim institucijama i državnim organima. Dva osnovna cilja ove Radne grupe jeste podizanje povjerenja javnosti u VRI kroz podršku sprovođenja ISSAI standarda 30 kao i promovisanje etike u državnim organima kroz revizije VRI.

Dana, 19. aprila 2015. godine, predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore govorili su o razvoju i promociji Etičkog kodeksa DRI kao i o budućim koracima na planu unapređenja etičke infrastrukture.

Na IX EUROSAI Kongresu u Hagu, Državna revizorska institucija postala je članica EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku.