Baner

Objavljen Izvještaj o kontrolnoj reviziji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

Podgorica, 27. april 2015. godine - U skladu s Godišnjim planom revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija izvršila je kontrolnu reviziju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS).

Državna revizorska institucija je 2010. godine izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija za 2009. godinu i sačinila izvještaj o reviziji u kojem je dala sedam preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka.

Na bazi sprovedene kontrolne revizije, zapisnika državnih revizora i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj o kontrolnoj reviziji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: član Senata Nikola Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović - član Kolegijuma usvojio je konačni izvještaj o kontrolnoj reviziji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Kontrolnom revizijom je utvrđeno da je Zavod za izvršenje krivičnih sankcija od ukupno sedam ranije datih preporuka u potpunosti realizovao dvije, djelimično realizovao jednu, a nije realizovao četiri preporuke, pa se konstatuje da subjekt revizije najveći broj preporuka nije realizovao.

Subjekt revizije je realizovao preporuke koje se odnose na: uplatu sopstvenih prihoda na konsolidovani račun Državnog trezora i donošenje internih pravila za ograničenje troškova goriva i mobilnih telefona.

Djelimično realizovana preporuka odnosi se na plaćanje izdataka u skladu sa planom odobrenih budžetskih sredstava.

Subjekt revizije nije realizovao preporuke koje se odnose na: zapošljavanje i obračun zarada; avansno plaćanje dobavljačima; usaglašavanje evidencije izdataka sa glavnom knjigom državnog trezora i usklađenost nabavki roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija zvanično je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija