Banner

Objavljeni Izvještaji o reviziji za izborne kampanje podnosioca izbornih lista Demokratske partije socijalista, Albanske koalicije, Građanske inicijative Iber Hoti, Bjelopoljske liste

Podgorica, 2. mart 2015. godine - Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu s članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Demokratske partije socijalista, Albanske koalicije, Građanske inicijative Iber Hoti, Bjelopoljske liste.

Predmet revizije su izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za lokalne izbore održane dana 25.05.2014. godine sljedećih  podnosioca izbornih lista: Demokratske partije socijalista - Koalicija za evropsku Podgoricu - Milo Đukanović”, “Za evropske Golubovce - Milo Đukanović”, “Koalicija za evropske Tuzi - Milo Đukanović”, “Za evropski Bar - Milo Đukanović”, “Za evropsko Bijelo Polje - Milo Đukanović”, “Koalicija za Evropski Danilovgrad – Milo Đukanović”, “Koalicija za evropski Žabljak Milo Đukanović", “Za evropski Kolašin - Milo Đukanović”, “Za evropski Plav - Milo Đukanović”, “Za evropske Plužine - Milo Đukanović”, “Koalicija za evropska Pljevlja – Milo Đukanović”, “Za evropsko Rožaje- Milo Đukanović”, “Koalicija za evropski Šavnik – Milo Đukanović”, “Koalicija složno za Gusinje" DPS-BS-SDP”; Albanske koalicije za lokalne izbore održane u Glavnom gradu Podgorice i  Gradskoj opštini Tuzi; Građanske inicijative Iber Hoti za lokalne izbore održane u Opštini Plav; „Bjelopoljske liste – Zajedno, za svoj grad”. Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa članom 45 Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: član Senata, Nikola Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i član Senata, Dragiša Pešić - član Kolegijuma, usvojio je konačne izvještaje o reviziji.

Podnosilac izborne liste Albanska alijansa nije u skladu sa članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija DRI dostavio Izvještaj o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava sa pratećom dokumentacijom za izbornu kampanju za izbore održane u Opštini Gusinje dana 25.05.2014. godine. Stoga, Državna revizorska institucija nije bila u mogućnosti da izvrši reviziju navedenog izvještaja.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Demokratske partije socijalista utvrđeno je da je podnosilac izborne liste shodno Zakonu o finansiranju političkih partija: otvorio posebne račune za finansiranje izborne kampanje i imenovao odgovorna lica za namjensko trošenje prikupljenih sredstava i podnošenje Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih sredstava za izbornu kampanju u Glavnom gradu Podgorica i skupštini opština: Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Gusinje, kao i skupštinama gradskih opština Golubovci i Tuzi; dostavio Izvještaje o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa pratećom dokumentacijom u zakonskom roku i na propisanim obrascima; shodno dostavljenoj dokumentaciji u Izvještajima tačno iskazao iznos prikupljenih i utrošenih sredstava za finansiranje izborne kampanje; iskazane troškove dokumentovao vjerodostojnom dokumentacijom; prikupio sredstva  iz privatnih izvora – priloga; prikupljena sredstva koristio za finansiranje troškova izborne kampanje. Podnosilac izbornih lista je za finansiranje izborne kampanje koristio sopstvena sredstva u iznosu od  65.970,00€. Sopstvena sredstva su korišćena kao pozajmica do uplate sredstava po osnovu osvojenih odborničkih mandata. Revizijom je utvrđeno da su ista nakon uplate sredstava po osnovu odborničkih mandata vraćena na račun za redovno poslovanje DPS-a. Zakonom o finansiranju političkih partija sopstvena sredstva nijesu definisana kao izvor finansiranja izborne kampanje.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i prateće dokumentacije podnosioca  izbornih lista „Albanska koalicija” utvrđeno je sljedeće: nije obavijestio DRI o otvaranju izbornog računa za potrebe izborne kampanje i nije shodno članu 15 Zakona imenovao odgovorno lice za namjensko trošenje prikupljenih sredstava i podnošenje Izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izbornu kampanju; nije DRI u zakonskom roku dostavio Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa pratećom dokumentacijom (Izvještaj dostavljen 29.07.2014. godine), što nije u skladu sa članom 25 Zakona; nije, shodno članu 14 Zakona, sva prikupljena sredstva za finansiranje izborne kampanje uplatio na poseban račun otvoren za ovu namjenu i nije sa istog vršio plaćanje svih troškova koji se odnose na izbornu kampanju. Podnosilac izborne liste je za finansiranje izborne kampanje koristio sopstvena sredstva u iznosu od 7.066,61€. Budući da nije dostavljena odluka nadležnog organa Koalicione članice nije se moglo utvrditi da li su sredstva korišćena kao prilog ili kao pozajmica. Zakonom o finansiranju političkih partija sopstvena sredstva nijesu definisana kao izvor finansiranja izborne kampanje. Podnosilac izborne liste iskazane troškove u Izvještaju u iznosu od 1.000,00€ nije dokumentovao, a troškove u iznosu od 1.688,98€ pravdao je nepotpunom dokumentacijom (dostavljeni izvodi i nalozi za prenos, nedostaju fakture dobavljača i fiskalni računi). Podnosilac izborne liste je pored prikupljenih i utrošenih sredstava iskazao i nedostajuća sredstva za izmirivanje troškova izborne kampanje u iznosu od 433,16€.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i prateće dokumentacije podnosioca izborne liste Građanska inicijativa Iber Hoti utvrđeno je sljedeće: podnosilac izborne liste Građanska inicijativa Iber Hoti (izbori u Plavu) nije shodno članu 14 Zakona Državnoj revizorskoj instituciji dostavio obavještenje o otvaranju izbornog žiro računa kao ni shodno članu 15 obaveštenje o imenovanju odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava za izbornu kampanju i za podnošenje Izvještaja; podnosilac izborne liste dostavio je DRI Izvještaj o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava, ali isti nije dostavio u zakonskom roku i sa potpunom pratećom dokumentacijom, što nije u skladu sa članom 25 Zakona. Podnosilac izborne liste iskazane troškove u Izvještaju u iznosu od 1.960,00€ nije dokumentovao (nedostaje Ugovor, fakture, bančin izvod), dok je troškove u iznosu od 2.060,00€ dokumentovao nepotpunom dokumentacijom (nedostaju dokazi o plaćanju). Podnosilac izborne liste je za finansiranje izborne kampanje koristio sopstvena sredstva u iznosu od 3.705,00€. Zakonom o finansiranju političkih partija sopstvena sredstva nijesu definisana kao izvor finansiranja izborne kampanje. Podnosilac izborne liste je prikupio sredstva u većem iznosu za 599,00€ od Zakonom utvrđenog limita). Podnosilac izborne liste je prikupljena sredstva koristio za troškove utvrđene članom 9 Zakona o finansiranju političkih partija.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i prateće dokumentacije podnosioca izbornih lista „Bjelopoljska lista – Zajedno, za svoj grad”, utvrđeno je sljedeće: podnosilac izborne liste nije shodno članu 14 Zakona o finansiranju političkih partija otvorio poseban račun za finansiranje izborne kampanje i nije shodno članu 15 Zakona imenovao odgovorno lice za namjensko trošenje prikupljenih sredstava i podnošenje Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju; podnosilac izborne liste „Bjelopoljska lista – Zajedno, za svoj grad” Državnoj revizorskoj instituciji dostavio je nepotpun Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i isti ne sadrži podatke o utrošenim sredstvima. Takođe, podnosilac izborne liste uz Izvještaj nije dostavio kompletnu dokumentaciju, što nije u skladu sa članom 25 Zakona, već je istu naknadno dostavio uz Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj. Podnosilac izborne liste je naknadno dostavio dokumentaciju za pravdanje troškova iskazanih u Izvještaju u iznosu od 450,94€.

Konačni izvještaji o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Demokratske partije socijalista, Albanske koalicije, Građanske inicijative Iber Hoti, Bjelopoljske liste zvanično su objavljeni na internet stranici Državne revizorske institucije.


Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Demokratska partija socijalista

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Albanska koalicija

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Građanska inicijativa Iber Hoti

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Bjelopoljska lista – Zajedno, za svoj grad

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Albanska alijansa