Banner

Objavljeni Izvještaji o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista SNP CG, Koalicija SNP CG, Pokret za Pljevlja, Narodne stranke, Ujedinjene srpske stranke

Podgorica, 24. februar 2015. godine - Državna revizorska institucija je, u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista SNP CG, Koalicija SNP CG, Pokret za Pljevlja, Narodne stranke i Ujedinjene srpske stranke.

Predmet revizije su izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za lokalne izbore održane dana 25.05.2014. godine podnosioca izbornih lista: "SNP MLADOST-MUDROST-HRABROST” (Glavni Grad Podgorica, opština Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plav, Plužine, Rožaje, Šavnik, Žabljak i Gradska opština Golubovci i Tuzi); Koalicija SNP CG Pokret za Pljevlja Dr Novica Stanić – Dr Miloje Pupović Skupštine opštine Pljevlja; Narodne stranke (Opština Žabljak) i “Ujedinjene srpske stranke SL-DSS-NS-SSR”  (Opština Bijelo Polje). Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: član Senata, Nikola Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i član Senata, Dragiša Pešić - član Kolegijuma, usvojio je konačne izvještaje o reviziji.

Podnosilac izborne liste Srpski front za Danilovgrad i Spuž nije u skladu sa članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija DRI dostavio Izvještaj o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava sa pratećom dokumentacijom za izbornu kampanju za izbore održane u Danilovgradu dana 25.05.2014. godine. Stoga, Državna revizorska institucija nije bila u mogućnosti da izvrši predmetnu reviziju.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca  izbornih lista "SNP – Mladost, mudrost, hrabrost” utvrđeno je da podnosilac izbornih lista shodno Zakonu o finansiranju političkih partija: otvorio posebne račune za finansiranje izborne kampanje i imenovao odgovorna lica za namjensko trošenje prikupljenih sredstava i podnošenje Izvještaja o porijeklu,visini i strukturi prikupljenih sredstava za izbornu kampanju u Glavnom Gradu Podgorica, Skupštini opština Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plav, Plužine, Rožaje, Šavnik, Žabljak i gradskim opštinama Golubovci i Tuzi; dostavio DRI Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa pratećom dokumentacijom u zakonskom roku i na propisanim obrascima; shodno dostavljenoj dokumentaciji u Izvještajima tačno iskazao iznos prikupljenih i utrošenih sredstava za finansiranje izborne kampanje; prikupio sredstva za finansiranje izborne kampanje iz privatnih izvora (priloga); iskazane troškove dokumentovao vjerodostojnom dokumentacijom; prikupljena sredstva koristio za finansiranje troškova izborne kampanje. Podnosilac izborne liste je za finansiranje izborne kampanje koristio sopstvena sredstva u iznosu od 54.954,32€. Dio navedenih sredstava u iznosu od 25.720,00€ korišten je kao pozajmica do uplate sredstava po osnovu osvojenih mandata, dok je iznos od 29.234,32€ prenijet bespovratno i ima karakter priloga. Zakonom o finansiranju političkih partija sopstvena sredstva nijesu definisana kao izvor finansiranja izborne kampanje. Podnosilac izborne liste je pored prikupljenih i utrošenih sredstava iskazao i nedostajuća sredstva za izmirivanje troškova izborne kampanje u iznosu od 88.530,18€ odnosno 13.633,00€ više od Zakonom utvrđenog iznosa koji je isti mogao prikupiti za finansiranje izborne kampanje. Budući da važeći Zakon u period održavanja izborne kampanje nije ograničavao iznos sredstava koji podnosioci izbornih lista mogu utrošiti za izbornu kampanju, to ostaje nedefinisano iz kojih sredstava će se navedene obaveze izmirivati.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Koalicija SNP CG, Pokret za Pljevlja Dr Novica Stanić – Dr Miloje Pupović, utvrđeno je da podnosilac izborne liste shodno Zakonu o finansiranju političkih partija: otvorio posebne račune za finansiranje izborne kampanje i imenovao odgovorna za namjensko trošenje prikupljenih sredstava i podnošenje Izvještaja o porijeklu,visini i strukturi prikupljenih sredstava za izbornu kampanju u Opštini Pljevlja; dostavio DRI Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa pratećom dokumentacijom u zakonskom roku i na propisanim obrascima; shodno dostavljenoj dokumentaciji u Izvještajima tačno iskazao iznos prikupljenih i utrošenih sredstava za finansiranje izborne kampanje; iskazane troškove dokumentovao vjerodostojnom dokumentacijom; prikupio sredstva i ista koristio za finansiranje troškova izborne kampanje. Podnosilac izborne liste je pored prikupljenih i utrošenih sredstava iskazao i nedostajuća sredstva za izmirivanje troškova izborne kampanje u iznosu od 9.690,18€. Budući da važeći Zakon u period održavanja izborne kampanje nije ograničavao iznos sredstava koji podnosioci izbornih lista mogu utrošiti za izbornu kampanju, to ostaje nedefinisano iz kojih sredstava će se navedene obaveze izmirivati.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Narodne stranke utvrđeno je da podnosilac izborne liste: nije shodno Zakonu o finansiranju političkih partija, DRI dostavio obavještenje o otvaranju izbornog žiro računa i nije obavijestio o imenovanju odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava za izbornu kampanju i za podnošenje Izvještaja; dostavio je DRI Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za lokalne izbore održane u Opštini Žabljak sa pratećom dokumentacijom; iskazane troškove u Izvještaju pravdao je vjerodostojnom dokumentacijom.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i prateće dokumentacije podnosioca izborne liste Ujedinjene srpske stranke (SL-DSS-NS-SSR) utvrđeno je da podnosilac izborne liste: nije shodno Zakonu o finansiranju političkih partija, DRI dostavio obavještenje o otvaranju izbornog žiro računa i nije obavijestio o imenovanju odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava za izbornu kampanju i za podnošenje Izvještaja; nije shodno odredbama Zakona o finansiranju političkih partija, dostavio izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju DRI u zakonskom roku i na propisanim obrascima, ali je dostavio dokumentaciju o prikupljenim i utrošenim sredstvima; prikupljena sredstva koristio je za finansiranje troškova izborne kampanje i iskazane troškove je dokumentovao.

Konačni izvještaji o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista SNP CG, Koalicija SNP CG, Pokret za Pljevlja, Narodne stranke i Ujedinjene Srpske stranke zvanično su objavljeni na internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste „SNP – mladost, mudrost, hrabrost”

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste koalicija SNP CG, Pokret za Pljevlja Dr Novica Stanić – Dr Miloje Pupović

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Narodna stranka

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izborne liste Ujedinjene srpske stranke