Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2013. godinu

Podgorica, 29. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Liberalne partije Crne Gore za 2013. godinu. Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Liberalne partije CG za 2013. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom zbog nedosledne primjene dijela propisa (Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica  i Zakona o računovodstvu i reviziji).

Na osnovu izvršene revizije, Državna revizorska institucija dala je sljedeće preporuke: subjekt revizije treba da sve troškove pravda potpunom i vjerodostojnom dokumentacijom kao i da uspostavi kontrolu nad materijalno-finansijskim poslovanjem opštinskih odbora na način što će utvrditi rok do kojeg su opštinski odbori dužni dostavljati vjerodostojnu i potpunu dokumentaciju za pravdanje utrošenih sredstava; u cilju uspostavljanja efikasnog sistema unutrašnje kontrole potrebno je da subjekt revizije donese sva opšta i posebna akta kojima se regulišu pojedine oblasti iz poslovanja istog; subjekt revizije treba u poslovnim knjigama da evidentira sve finansijske transakcije koje se odnose na opštinske odbore istog; subjekt revizije prilikom isplate naknada fizičkim licima treba da vrši obračun i isplatu poreskih obaveza shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica; subjekt revizije treba da u poslovnim knjigama obezbijedi evidentiranje potraživanja od lokalnih samouprava koje će vršiti na osnovu ovjerene i usaglašene dokumentacije.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije CG za 2013. godinu, utvrđeno je da je subjekt revizije djelimično realizovao preporuku jer nije donio sva unutrašnja opšta akta (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju, poslovnike o radu i sl.).

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije CG za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.  

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2013. godinu