Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva za 2013. godinu

Podgorica, 27. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske stranke jedinstva za 2013. godinu. Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvješaj Demokratske stranke jedinstva za 2013. godinu zbog revizijom utvrđenih nepravilnosti i propusta koje se odnose na: uspostavljanje sistema unutrašnjih kontrola, dokumentovanje dijela gotovinski isplaćenih troškova, iskazivanje prihoda i poslovanje opštinskih odbora.

Na osnovu izvršene revizije, Državna revizorska institucija dala je sljedeće preporuke: u cilju uspostavljanja efikasnijeg sistema unutrašnje kontrole subjekta revizije treba da Statutom utvrdi obavezu donošenja godišnjeg Finansijskog plana i Godišnjeg programa rada i da iste donosi u utvrđenom roku; subjekt revizije treba da isplatu svih troškova vrši na osnovu vjerodostojne i potpune dokumentacije; subjekt revizije trebao je da evidentira sve prihode bez obzira što je dio istih preusmjeren na izmirivanje obaveza shodno zaključenom ugovoru o asignaciji i nije direktno uplaćen na žiro-račun subjekta; subjekt revizije treba da prilikom isplata naknada fizičkim licima vrši obračun i uplatu poreskih obaveza shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica; subjekt revizije ne treba da vrši finansiranje fizičkih lica putem pozajmica; subjekt revizije treba za obezbijedi da opštinski odbori svoje materijalno finansijsko poslovanje obavljaju preko žiro računa otvorenih za te namjene i u cilju smanjenja gotovinskih isplata iz blagajne, subjekt revizije treba da isplatu naknada po osnovu ugovora o djelu i ugovora o zakupu vrši na tekuće račune fizičkih lica.

Revizijom Godišnjeg finanijskog izvještaja za 2013. godinu utvrđeno da je subjekt revizije realizovao preporuku koja se odnosi na obezbjeđivanje vođenja Zakonom propisanih poslovnih knjiga, djelimično realizovao preporuku koja se odnosi na dokumentovanje troškova i nije realizovao preporuku koja se odnosi na donošenje Finansijskog plana za tekuću godinu.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije. 

   Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva za 2013. godinu