Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Centralne banke Crne Gore za 2013.godinu

Podgorica, 22. oktobar 2014. godine – Shodno Godišnjem planu revizije za 2014. godinu, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Centralne banke Crne Gore za 2013.godinu.

Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju poslovanja Centralne banke Crne Gore u cilju sveobuhvatnog uvida u finansijski menadžment subjekta revizije. Predmetnom revizijom obuhvaćena je kontrola gotovinskih tokova, zakonitost trošenja sredstava, tačnost iskazanih podataka i stepen njihovog objelodanjivanja. Revizijom je izvršena procjena uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu dr Branislav Radulović (senator DRI – Rukovodilac Kolegijuma) i g. Dragiša Pešić (senator DRI – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu. Revizijom je utvrđeno da finansijski izvještaji Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu daju istinit i objektivan, po svim materijalno značajnim aspektima, prikaz finansijskog stanja na dan i za godinu koja se završava na dan 31.decembar 2013. godine i rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

U Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu, nadležni Kolegijum dao je preporuke u kojima se navodi: nedostajući iznos osnovnog kapitala na dan 31.decembar 2013. potrebno je da Vlada Crne Gore, shodno Zakonu o CBCG, obezbijedi iz Budžeta Crne Gore; prilikom vršenja popisa hartija od vrijednosti, subjekat revizije treba da obezbjedi da se u popisne liste unose svi podaci u skladu sa Pravilnikom o popisu; prilikom popisa potraživanja subjekat revizije treba da obezbijedi da se unose svi potrebni podaci, predviđeni Pravilnikom o popisu CBCG, kao i da se sumnjiva, sporna ili potraživanja čiji je rok za naplatu istekao popišu na posebnoj popisnoj listi; u pomoćnoj knjizi osnovnih sredstava subjekat revizije treba da evidentira podatke koji se odnose na površinu zemljišta i poslovnih zgrada kako bi se omogućilo usaglašavanje sa stvarnim stanjem, odnosno podacima Uprave za nekretnine; subjekat revizije treba da obezbijedi primjenu člana 22 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom; subjektu revizije se preporučuje da, prilikom isplate drugih primanja predviđenih članom 35 Kolektivnog ugovora CBCG vrši isplate na račune zaposlenih, a ne na račun Sindikalne organizacije; subjektu revizije se preporučuje da obezbijedi da potraživanja po osnovu prava na neuknjižene stanove budu popisana odnosno da ukoliko zadovoljavaju kriterijume za priznavanje iz “Nekretnine, postrojenja i oprema” budu prikazani u okviru odgovarajuće pozicije, nakon sprovedene procjene vrijednosti istih.   

Konačan izvještaj reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu