Baner

Održan sastanak Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije

Luksemburg, 21. oktobar 2014. godine - Na poziv predsjednika Evropskog računskog suda, Vitora Kaldeire, Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore, dr Milan Dabović, prisustvovao je sastanku Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije, održanom 15-17. oktobra 2014. godine, u Luksemburgu.

Sastanak Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije održava se jednom godišnje u cilju razmjene mišljenja o finansijskom upravljanju EU i dogovora oko zajedničkih revizorskih aktivnosti nacionalnih vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije. Crna Gora, kao zemlja kandidat Evropske unije, prisustvuju u svojstvu posmatrača sastancima Kontakt komiteta EU. 

Glavna tema sastanka se odnosila na jačanje saradnje nacionalnih vrhovnih revizorskih institucija i Evropskog računskog suda u cilju unapređenja efektivnosti vrhovnih revizorskih institucija zarad interesa EU građana. Potpredsjednik Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog Parlamenta, dr Igor Šoltes, kao gostujući govornik, predstavio je rezoluciju Evropskog parlamenta, iz februara mjeseca 2014.godine, posebno se fokusirajući na saradnju nacionalnih vrhovnih revizorskih institucija i Evropskog računskog suda. G. Aleks Breninkmeijer, član Evropskog računskog suda predstavio je mišljenje Evropskog računskog suda na izvještaj o borbi protiv korupcije, koji je Evropska komisija objavila u februaru 2014. godine. G. Joaquim Nunes de Almeida, direktor za javne nabavke Generalnog direktorata Evropske komisije za interno tržište i usluge, govorio je na temu javnih nabavki osvrćujući se na izvještaj Evropske komisije o borbi protiv korupcije.

Na sastanku Kontakt komiteta takođe se razgovaralo o implementaciji Strategije Evropa 2020 i jedinstvenog nadzornog mehanizma banaka Evropske unije, a i predstavljene su i aktivnosti Kontakt komiteta i njegovih profesionalnih partnera, kao i revizije EU koje sprovode vrhovne revizorske institucije kao članice Kontakt Komiteta. Tokom sastanka, predstavljen je i Izvještaj o aktivnostima Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU. 

Narednim sastankom Kontakt komiteta predsjedavaće Nacionalna kancelarija za reviziju Republike Letonije, u junu 2015.godine, u Rigi.