Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za promjene Crne Gore za 2013. godinu

Podgorica, 20. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za promjene Crne Gore za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Pokreta za promjene Crne Gore za 2013. godinu. Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj zbog revizijom utvrđenih nepravilnosti i propusta koje se odnose na dokumentovanje dijela gotovinski isplaćenih troškova, uspostavljanje sistema unutrašnjih kontrola i zaključivanja ugovora o djelu.

Na osnovu izvršene revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013.godinu, Državna revizorska institucija dala je sljedeće preporuke subjektu revizije: subjekt revizije treba da donese sva unutrašnja akta i da do kraja tekuće godine donose Finansijski plan za narednu godinu; subjekt revizije treba da evidentiranje i plaćanje svih troškova vrši na osnovu adekvatne i potpune dokumentacije; subjekt revizije treba da izvrši isplatu naknada troškova po osnovu službenih putovanja  u skladu sa Uredbom o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima; subjekt revizije treba da troškove po osnovu upotrebe sopstvenog vozila u službene svrhe dokumentuje i računima za gorivo; subjekt revizije ne može vršiti zaključuvanje ugovora o djelu sa licima koja su istovremeno angažovana i po ugovoru o radu za obavljanje istih poslova; u slučaju da su partijski funkcioneri istovremeno i javni funkcioneri i da ostvaruju naknade po osnovu ugovora o djelu zaključenim sa Partijom, dužni su da istu prijave Komisiji za konflikt interesa.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije preduzeo određene aktivnosti na realizaciji preporuke DRI koja se odnose na obračun i uplatu poreskih obaveza na isplaćene naknade. Subjekt revizije je realizovao preporuku koja se odnosi na vršenje redovnog godišnjeg popisa i na obezbjeđivanje evidencije osnovnih sredstava u poslovnim knjigama kao i preporuku koja se odnosi na smanjenje gotovinskih isplata jer je u 2013. godini gotovinski isplatio troškove u manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu za 43%.

Subjekt revizije nije u 2013.godini realizovao preporuku koja se odnosi na donošenje Finansijskog plana, opštih i posebnih akata ali je po izjavi odgovornog lica preduzeo aktivnosti na realizaciji iste u 2014. godini.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za promjene Crne Gore za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2013. godinu