Baner

Organizacija/Služba za administrativno-stručne poslove


U službi za administrativno-stručne poslove vrše se poslovi koji se odnose na: izradu opštih akata Institucije, pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih; pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima; vođenje personalne evidencije i druge evidencije iz oblasti rada; obučavanje i razvoj ljudskih resursa; staranje o koordinaciji obuke i razvojnih programa kao i stalnom profesionalnom usavršavanju; poslovi koji se odnose na organizovanje seminara, radionica i pripremu akata u cilju ostvarivanja zadataka Institucije na planu obuke kadrova, naučne i izdavačke djelatnosti; vođenje centralne kadrovske evidencije; druge organizacione, pravne, materijalno finansijske poslove, a posebno pripremu i izvršenje predračuna sredstava; izradu finansijskog plana; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom; izradu periodičnih obračuna i završnih računa; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru; blagajničko poslovanje; knjigovodstvene poslove; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem; javne nabavke; kancelarijske i pomoćne poslove; vođenje arhivskih poslova i druge poslove u skladu sa propisima.