Baner

Organizacija/ Sektor I


Sektor I sačinjavaju:

  • Odjeljenje za reviziju završnog računa budžeta Crne Gore
  • Odjeljenje za pojedinačne revizije
  • Odjeljenje za međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću
  • Odjeljenje za praćenje fiskalne odgovornosti.

Sektor I nadležan je za:

  • Reviziju završnog računa budžeta Crne Gore;
  • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ministarstvo finansija: Poreska uprava, Uprava carina,Uprava za igre na sreću, Uprava za imovinu, Uprava za nekretnine, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Uprava za javne nabavke, Zavod za statistiku; Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći; Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću; Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore; Fondacija Petrović Njegoš; Revizorsko tijelo; Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki. 

  • Međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću.
  • Praćenje fiskalne odgovornosti.