Banner

Pržno, 24. februar 2020. godine – Državna revizorska institucija u saradnji sa SIGMA -om bila je domaćin Konferencije na temu „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“, koja je održana 20-21. februara u Pržno.

Priština, 16. februar 2020. godine – Na poziv generalnog revizora Nacionalne kancelarije za reviziju Kosova, g. Besnika Osmanija, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsjednikom Senata dr Milanom Dabovićem je učestvovala na međunarodnoj konferenciji na temu „Značenje i značaj članstva u INTOSAI: Uticaj i koristi za vrhovne revizorske institucije“, koja je održana 12. februara 2020. godine u Prištini.

Podgorica, 3. februar 2020. godine – U cilju realizacije praćenja preporuka datim u Izvještaju o reviziji uspjeha - Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa,  DRI br. 40116/19-023-20/31, od 25. juna 2019. godine, Uprava za imovinu je dostavila Državnoj revizorskoj instituciji Izvještaj o realizaciji preporuka, kao i o intenziviranim i realizovanim aktivnostima iz Akcionog plana za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine.

Podgorica, 29th January 2020 – The State audit institution has hold the press conference regarding the presentation of the results from the Public expenditure and financial accountability (PEFA) Performance Assessment Report in external audit area.

Podgorica, 27th January 2020 – The State audit institution has carried out control of the implementation of the recommendations given in the Financial and regularity Audit report of the Agency for personal data protection and free access to information for 2018.

Parliament of Montenegro, on the sixth session of the Second ordinary (autumn) session in 2019 upon the discussion on the Proposal Law on final state budget account of Montenegro for 2018 and Annual report on performed audits and activities of the SAI of Montenegro for period October 2018 – October 2019 adopted the Conclusion stating that the Government of Montenegro should respect and implement all recommendations of the State audit institution.

Podgorica, 20th January 2020 – The State audit institution has carried out control of the implementation of the recommendations given in the Regularity audit report of the Center for social work Bar for 2017.

Podgorica, 15. januar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Biram Bar za 2018. godinu.

Podgorica, 31. decembar 2019. godine - Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

Podgorica, 27th December 2019 – The State audit institution has conducted financial audit of the Annual financial statement and regularity audit of Montenegrin for 2018.

Podgorica, 23rd December 2019 – The State audit institution has conducted audit of the Final statement of accounts of the budget of Plav Municipality for 2018.

Podgorica, 18th December 2019 - The State audit institution has conducted financial audit of the Annual financial statement and regularity audit of the Civic Movement URA for 2018.

Page 8 of 57