Baner

Podgorica, 31. jul 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2019. godinu.

Podgorica, 31. jul 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju informacionog sistema Uprave za statistiku u dijelu primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti. Cilj revizije je bilo ispitivanje primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti kako bi se dobilo uvjerenje o poštovanju normi Zakona o informacionoj bezbjednosti, Uredbe o mjerama informacione bezbjednosti i Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike u dijelu koji se odnosi na informacionu bezbjednost.

Podgorica, 30. jul 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Kolašin za 2017. godinu.

Podgorica, 29. jul 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha na temu „Efikasnost upravljanja projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja“. Cilj revizije je bio da se utvrdi da li se projekti izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja sprovode u skladu sa stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova uz optimalno korišćenje raspoloživih resursa.

Podgorica, 28. jul 2020. godine - Komunikacionom strategijom 2020-2024. godine, Državna revizorska institucija (DRI) želi doprinijeti svojoj većoj otvorenosti, transparentnosti i dostupnosti, a cilj tog strateškog dokumenta je izgradnja povjerenja ključnih zainteresovanih strana u rad DRI, kao i bolje razumijevanje revizorskih izvještaja.

Podgorica, 15. jun 2020. godine - Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o reviziji uspjeha na temu „Uspješnost upravljanja ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u organima državne uprave“, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Podgorica, 5. jun 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za javno zdravlje za 2018. godinu i usklađenost poslovanja Instituta sa zakonima, propisima i drugim aktima.

Podgorica, 1. jun 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštinu Rožaje. 

Podgorica, 28. maj 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja JU „Lovćen Bečići“ za 2019.godinu.

Podgorica, 18. maj 2020. godine -  Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat za 2019. godinu.

Podgorica, 26. mart 2020. godine – Senat Državne revizorske institucije je, na sjednici održanoj 26. marta prihvatio zahtjev zaposlenog, Lidije Matović – državne revizorke u sektoru II za obustavu dijela zarade u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na ime donacije za potrebe borbe protiv epidemije korona virusa.

Podgorica, 23. mart 2020. godine - Senat Državne revizorske institucije, na sjednici održanoj 23. marta, donio je Odluku o obustavi dijela zarade na ime donacije shodno preporuci Vlade Crne Gore da svi javni funkcioneri na centralnom i lokalnom novou, za potrebe borbe protiv epidemije korona virusa, izvrše uplatu donacije u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na poseban račun kod Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, koji je otvoren za ove namjene.

Strana 7 od 57