Baner

Podgorica, 4. mart 2019 – Senat Državne revizorske institucije usvojio je Odluku od logu Državne revizorske institucije.

Podgorica, 1. mart  2019. godine – U petak, 1. marta 2019. godine u Podgorici je održano svečano otvaranje projekta „Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela“.

Podgorica, 26. februar 2019. godine – Državni revizori su prisustvovali seminaru u organizaciji Instituta računovođa i revizora Crne Gore na temu „Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih iskaza i prijave poreza na dobit pravnih lica“.

Podgorica, 21. februar 2019. godine – Predavači iz Instituta računovođa i revizora CG održali su trodnevnu obuku državnim revizorima na temu „Obračunsko računovodstvo sa konkretnim primjerima knjiženja pojedinih transakcija (imovine, obaveza, prihoda, rashoda, pasivnih i aktivnih vremenskih razgraničenja kao i finansijskog rezultata)“.

Podgorica, 13. februar 2019. godine – U organizaciji Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, u Podgorici je, 12 -13. februara održana radionica na temu primjene metodologije za vršenje revizije pravilnosti.

Podgorica, 12. februar 2019. godine – Senator Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović su prisustvovali nastavku (follow up) šestog sastanka Posebne radne grupe za reformu javne uprave (PAR) formirane između Evropske komisije i Crne Gore.

Podgorica, 11. februar 2019. – Državna revizorska institucija, u saradnji sa SIGMA-om, održala je prvu Team building radionicu u periodu od 7-8. februara, t.g.

Sarajevo, 25. januar 2019. – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore prisustvovala je stručnom sastanku na temu materijalnosti u reviziji javnog sektora sa fokusom na reviziju usklađenosti, u organizaciji Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Podgorica, 21. januar 2019. godine - Državna revizorska institucija u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja završila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 24 (dvadeset i četiri) političkih subjekata koji su u 2017. godini ostvarili prihode u iznosu većem od 10.000,00€.

Podgorica, 28. decembar 2018 – U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor, organizovan decembarski ispitni rok za polaganje ispita za sticanje zvanja Državni revizor.

Podgorica, 26. decembar 2018. – Na 41. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održano je Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu: „Primjena ocjena i stavova Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje povodom razmatranja preporuka iz Konačnog izvještaja DRI o reviziji finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva za 2016. godinu“.

Podgorica, 26. decembar 2018. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Republike Makedonije, koju su činili  Naser Ademi Zamjenik generalnog revizora, Maksim Acevski Pomoćnik generalnog revizora, Cveta Ristovska Pomoćnik generalnog revizora, Ljubica Tosevska Rukovodilac revizije,  Branislav Gulev, Rukovodilac revizije, Tatjana Dimitrovska, Samostalni revizor, Hristina Goceva, Samostalni revizor, Sonja Kambovska, Samostalni revizor i Orhan Ademi, Samostalni revizor boravila je dvodnevnoj radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore u periodu 24-25. decembra 2018. godine.

Strana 16 od 57