Baner

Podgorica, 23. oktobar 2020. godine – Predstavnici DRI, senator dr Branislav Radulović i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić su učestvovali na 13. sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, koji je online održan 22. oktobra.

Podgorica, 22. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha na temu „Efikasnost planiranja i povraćaja sredstava po osnovu kontribucija“.

Podgorica, 20. oktobar 2020. godine – U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, DRI je izvršila ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2019. godini. Nadležni Kolegijum je u skladu sa nalazima datim u Izvještaju o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2019. godini, usvojio sljedeće:

Podgorica, 19. oktobar 2020. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije, senator Zoran Jelić, državni revizor – načelnica u sektoru I Mihaela Popović i državni revizor – rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić su učestvovali na dijalogu o Programu reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016 – 2020. godine između Vlade Crne Gore i Generalnog Direktorata za susjedstvo i proširenje (DG NEAR).

Podgorica, 19. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2019. godinu.

Podgorica, 15. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu.

Podgorica, 12. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore za 2019. godinu.

Podgorica, 8. oktobar 2020. godine – Predstavnici DRI su u periodu od 28. septembra do 2. oktobra učestvovali zajedno sa predstavnicima iz VRI Bosne i Hercegovine i Kosova na online radionici na temu „Kontrola i osiguranje kvaliteta“, koja je održana u okviru realizacije regionalnog projekta sa Nacionalnom kancelarije za reviziju Švedske.

Podgorica, 8. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2019. godinu.

Podgorica, 6. oktobar 2020. godine – U Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. Jul Plantaže“ Podgorica za 2018. godinu, nadležni Kolegijum DRI je, u skladu sa članom 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, između ostalog naložio subjektu revizije da Društvo u roku od 30 dana dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove.

Podgorica, 5. oktobar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2019. godinu.

Podgorica, 2. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucije je izvršila finansijsku reviziju Završnog računa Stomatološke komore Crne Gore za 2019. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim relevantnim propisima.

Strana 5 od 57