Baner

Podgorica, 31. oktobar 2016. godine – Državna revizorska institucija, kao ustavno definisani vrhovan organ državne revizije u Crnoj Gori, podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine u skladu s obavezom utvrđenom Ustavom Crne Gore i Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Podgorica, 30. oktobar 2016.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije (kontrolnu reviziju) preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju revizije uspjeha “Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga”, od 09. juna 2015.godine.

Podgorica, 28. oktobar 2016.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Hrvatske građanske inicijative za 2015.godinu.

Podgorica, 27. oktobar 2016. godine - Državna revizorska institucija  izvršila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015.godinu.

Podgorica, 26. oktobar 2016. godine – U skladu sa Godišnjim planom revizija za 2016.godinu, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2015.godinu.

Podgorica, 24. oktobar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost naplate poreskog duga imovinom poreskog obveznika“. Cilj revizije je ocjena da li su od strane nadležnih organa preduzete neophodne aktivnosti koje bi trebalo da obezbijede efikasnu naplatu poreskih potraživanja imovinom poreskog obveznika, kao i ocjena postojećeg institucionalnog i normativnog okvira.

Bratislava, 24. oktobar 2016. godine – Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije i Evropskog revizorskog suda je održan u Bratislavi, 20-21. oktobra 2016. godine. Događaj je organizovala Državna revizorska institucija Republike Slovačke, u svojstvu predsjedavajućeg Kontakt komiteta.

Podgorica, 20.10.2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije  za 2015. godinu.

Podgorica, 19.10.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demosa za 2015. godinu.

Podgorica, 18.10.2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Liberalne partije za 2015. godinu.

Podgorica, 17.10.2016.godine – Na osnovu člana 4 i 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore i člana 68 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015.godinu.

Stokholm, 07. oktobar 2016. godine -  Delegacija Institucije koju su činili član Senata, dr Branislav Radulović, rukovodilac odeljenja za reviziju uspjeha, mr Ivana Jovanović i državni revizor, Radenko Davidović učestvovala je na trećoj radionici posvećenoj realizaciji drugog projekta paralelne revizije uspjeha koja se sprovodi na temu iz oblasti javnih nabavki.

Strana 36 od 57