Baner

Podgorica, 27. novembar 2020. godine – U Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Deponija d.o.o. Podgorica  za 2019. godinu, nadležni Kolegijum DRI je, u skladu sa članom 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, između ostalog naložio subjektu revizije da Društvo u roku od 30 dana dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove.

Podgorica, 19. novembar 2020. godine – Senator Državne revizorske institucije Zoran Jelić zajedno sa revizorima iz Sektora V je učestvovao na četvrtom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA), koji je organizovan putem online platforme. 

Podgorica, 16. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Danilovgrad za 2019. godinu.

Podgorica, 15. novembar 2020. godine – Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici kroz realizaciju projekta "Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku faza II", kao zajednička inicijativa Evropske unije i Savjeta Evrope za Jugoistočnu Evropu je realizovala obuku za državne revizore na temu najboljih praksi u reviziji političkih subjekata, u periodu od 12-13. novembra t.g. u Podgorici.

Podgorica, 5. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca za 2019. godinu. 

Podgorica, 4. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima. 

Podgorica, 3. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage - FORCA za 2019. godinu.

Podgorica, 2. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2019 – oktobar 2020. godine, koji daje osvrt na rezultate ostvarene na ispunjavanju misije i nadležnosti Državne revizorske institucije.

Podgorica, 30. oktobar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije program: Zaštita intelektualne svojine odnosno nekadašnjeg Zavoda za intelektualnu svojinu za 2019. godinu i usklađenosti poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima.

Podgorica, 29. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica za 2019. godinu.

Podgorica, 27. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja JU Ispitni centar za 2019. godinu.

Podgorica, 26. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2019. godinu.

Strana 4 od 57