Baner

Podgorica, 21. mart 2018. godine – Na poziv predsjednika Upravnog odbora Komore procjenitelja Crne Gore, predsjednik Senata, dr Milan Dabović je učestvovao na skupu, koji je bio posvećen promociji međunarodnih IVS standarda procjene.

Podgorica, 7. mart 2018. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore je, danas održala konferenciju za medije, na kojoj je predstavljen Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2016. godinu.

Podgorica, 28. februar 2018. godine – Zoran Jelić, član Senata i Mihaela Popović, sekretar Institucije su prisustvovali sastanku Posebne radne grupe za reformu javne uprave.

Podgorica, 27. februar 2018. godine - Predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Senata Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović prisustvovali su na konferenciji „Izazovi reforme javne uprave u Crnoj Gori“, koju je organizovalo Ministarstvo javne uprave u saradnji sa SIGMA/OECD.

Podgorica, 26. februar 2018. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Zoran Jelić sastali su se danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koja boravi u Crnoj Gori radi održavanja redovnih godišnjih konsultacija. Delegaciju MMF-a predvodio je šef misije, g. Martin Petri.

Podgorica, 22. februar 2018. godine – U periodu od 20-22. februara t.g, u Podgorici, u Državnoj revizorskoj instituciji boravila je misija SIGMA-e u cilju pružanja stručne podrške i praćenja izrade Strateškog plana razvoja DRI za period 2018 – 2022. godine, Akcionog plana i Smjernica za vršenje revizije završnog računa Budžeta Crne Gore.

Podgorica, 19. februar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha, u okviru koje se predmet revizije odnosio na efikasnost obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma.

Podgorica, 16. februar 2018 – Državna revizorska institucija je organizovala obuku za rukovodstvo i zaposlene na temu „IntoSAINT alata za samoprocjenu integriteta“. Obuku su održali predstavnici DRI koji su učestvovali na obuci za moderatore, od 4-8. decembra 2017. godine u Hagu u sastavu, Zoran Jelić član Senata, Radule Žurić član Senata, Stana Bešović načelnik u sektoru I i Marija Žugić rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose.

Podgorica, 16. februar 2018. godine - Državna revizorska institucija u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja završila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 30 (trideset)  političkih subjekata koji su u 2016. godini ostvarili prihode u iznosu većem od 10.000,00€.

Podgorica, 14. februar 2018. godine – Zbirni izvještaj o paralelnoj reviziji uspjeha na temu javnih nabavki predstavlja rezultat paralelnih revizija uspjeha koje su sprovele vrhovne revizorske institucije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Podgorica, 9. februar 2018. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore bila je domaćin radionice na temu „Revizije finansijskih izvještaja političkih subjekata“, od 8-9. februara t.g. u Podgorici.

Podgorica, 7. februar 2018. godine – Shodno članu 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji, politički subjekat završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Strana 25 od 57