Banner

Podgorica, 22.februar 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plav za 2018. godinu.

Podgorica, 21. februar 2022. godine – U okviru razvoja Strategije razvoja internih komunikacija, danas je u Državnoj revizorskoj instituciji održan sastanak sa ciljem praćenja i uspješnije realizacije godišnjeg plana revizija Državne revizorske institucije, primjene etičkih standarda u pogledu vršenja revizije i drugih aktivnosti vezanih sa Skupštinom Crne Gore i subjektima revizije.

Podgorica, 16. februar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji „Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori“.

Podgorica, 15.februar 2022.godine - Na poziv Državne revizorske institucije, danas je sa predstavnicama Skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost, Ženskog kluba Skupštine, Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Vestminsterske fondacije za demokratiju i eksternim ekspertkinjama održan sastanak. Tema sastanka bila je unapređenje oblasti rodne ravnopravnosti, rodno odgovornog budžetiranja i kontrole raspolaganja javnim sredstvima i uspješnosti sprovođenja javnih politika u ovoj oblasti. Rodno odgovorno budžetiranje se ističe kao posebno važan i efikasan alat za jednaku distribuciju javnih finansija za potrebe koje imaju pripadnici ženske i muške populacije, a time se i direktno utiče na rodnu ravnopravnost. U tom smislu, sastanak je bio odlična prilika da prisutni saznaju više o ulozi i aktivnostima DRI-a u pomenutim oblastima, ali i o aktivnostima ostalih važnih subjekata za ovaj proces.

Podgorica, 14. februar 2022. godine – Državna revizorska institucije je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost korišćenja subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi iz sredstava budžeta“, kojom je obuhvatila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokumentaciju koja se odnosi korišćenje subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi, za korisnike koji su to pravo ostvarili u 2020. godini.

Bečići, 11. februar 2022. godine – Predstavnici DRI učestvovali su na trening programe eksterne i interne komunikacije koje je organizovala Kancelarija WFD-a u Crnoj Gori.

Podgorica, 03. februar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje.

Podgorica, 01. februar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja  državnih puteva“.

Podgorica, 25. januar 2022.godine – U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor, Državna revizorska institucija organizuje februarski ispitni rok za polaganje ispita za stucanje zvanja Državni revizor.

Podgorica, 20. januar 2022. godine - Na poziv Državne revizorske institucije Crne Gore (DRI), u cilju prezentovanja izvještaja o reviziji uspjeha iz oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine održan je sastanak sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore, na kojem su bili prisutni i predstavnici Parlamentarne budžetske kancelarije, Vestminsterske fondacije za demokratiju, UNDP-a i Sistema UN u Crnoj Gori.

Podgorica, 20.januar 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu.

Podgorica, 14. januar 2021. godine - Senat Državne revizorske institucije, na sjednici održanoj 13. januara 2021. godine razmotrio je i usvojio prijedlog Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u opštinama Budva i Bar zbog nedostavljanja dokumentacije, a u vezi sa vršenjem revizije uspjeha »Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda« iz nadležnosti Sektora II, kojim rukovodi senator dr Branislav Radulović.

Page 8 of 71