Banner

Podgorica 17. oktobar 2019. godine - Povodom kvalifikacija izrečenih u saopštenju menanadžmenta JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” - Budva, vezanih za Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji ovog privrednog društva, Državna revizorska institucija saopštava sljedeće:

Bratislava, 16. oktobar 2019. godine - Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je u radu IT radne grupe kontrolno okruženje za e-upravu i Aktivni priručnik za vršenje IT revizije, koja je održana u Bratislavi (Slovačka) u periodu 14-16. oktobar 2019. godine. Delegaciju su činili načelnik Gaga Gegaj, rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionog sistema Biljana Bulatović i državni revizor Ivana Čelebić.

Podgorica, 15. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ljekarske komore Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 14. oktobar 2019. godine – Na osnovu člana 4. i 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 68. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu.

Lisabon, 13. oktobar 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije koju su činili senator Zoran Jelić, načelnik u sektoru Vladan Perović, rukovodioci odeljenja Dobrila Glomazić i Sonja Raičković i rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić učestvovala je u radu trećeg godišnjeg sastanka EUROSAI TFMA Radne grupe za reviziju opština i seminara na temu „Funkcije koje obavljaju opštine“, u periodu od 10-11. oktobra 2019. godine u Lisabonu.

Podgorica, 10. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka sadržanih u konačnom izvještaju o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja JP „Regionalni vodovod Crnogorsko Primorje“ – Budva za  2016. godinu.

Podgorica, 9. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore  za 2018. godinu.

Podgorica, 8. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije za 2018. godinu.

Podgorica, 7. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Ministarstva javne uprave za 2018. godinu.

Podgorica, 4. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu. 

Moskva, 30. septembar 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore u sastavu predsjednik Senata dr Milan Dabović, senatori Nikola N. Kovačević i dr Branislav Radulović i sekretar Institucije Mihaela Popović učestvovala je na XXIII Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), održanom u periodu 23-28. septembra u Moskvi.

Podgorica, 24. septembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila i objavila reviziju pravilnosti i reviziju informacionog sistema evidentiranja obračuna i naplate doprinosa za socijalno osiguranje.

Page 26 of 71