Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije za 2021.godinu

Podgorica, 27.oktobar 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Liberalne partije za 2021. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Liberalne partije i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja  Liberalne partije  za 2021.godnu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Liberalne partije za 2021. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti poslovanja Liberalne partije utvrđene su neusklađenosti poslovanja iste u odnosu na kriterijume revizije koje su materijalno značajne, ali ne i prožimajuće. Revizijom su utvrđene neusklađenosti poslovanja koje se odnose na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja,  Zakona o radu, Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije   za 2021. godinu namijenjen je rukovodstvu subjekta revizije, Skupštini Crne Gore, Agenciji za sprječavanje korupcije i ostaloj zainteresovanoj javnosti.

Subjekt revizije je dužan da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema Konačnog Izvještaja o reviziji  dostavi Državnoj revizorskoj instituciji  Akcioni plan za realizaciju preporuka, a u roku od šest mjeseci,  Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji.

Shodno Protokolu o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije, Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije   za 2021. godinu, dostavlja se Skupštini Crne Gore na upoznavanje.

Konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije  za 2021.godinu kao i infografik su dostupni na internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije za 2021. godinu

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije za 2021. godinu (infografik)