Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2021.godinu

Podgorica, 16.septembar 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije za 2021. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije  na Preliminarni izvještaj DRI nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Milan Dabović - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Demokratske narodne partije za 2021.godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Demokratske narodne partije za 2021.godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. S tim u vezi, izraženo je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Demokratske narodne partije sa skretanjem pažnje da subjekt revizije u poslovnim knjigama evidentira sve poslovne transakcije koje se odnose na fiskalnu godinu i da sve troškove pravda adekvatnom i potpunom dokumentacijom, u skladu sa pravilima urednog knjigovodstva, shodno članu 20 Zakona o računovodstvu.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja,  Zakona o radu, Zakona o obligacionim odnosima, Pravilnika  o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnih lica, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije  za 2021. godinu namijenjen je rukovodstvu subjekta revizije, Skupštini Crne Gore, Agenciji za sprječavanje korupcije i ostaloj zainteresovanoj javnosti.

Subjekt revizije je dužan da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema Konačnog Izvještaja o reviziji  dostavi Državnoj revizorskoj instituciji  Akcioni plan za realizaciju preporuka, a u roku od šest mjeseci,  Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji.

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije  za 2021. godinu, dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, na upoznavanje.

Shodno Protokolu o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije, Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije  za 2021. godinu, dostavlja se Skupštini Crne Gore na upoznavanje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2021.godinu kao i infografik su dostupni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2021. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2021. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2021. godinu

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije za 2021. godinu (infografik)