Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu

Podgorica, 15.septembar 2022.godine  - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti  za 2021.godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, nadležni Kolegijum u sastavu Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator  DRI  dr Branislav Radulović - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja  Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021.godnu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021.godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. S tim u vezi, izraženo je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti sa skretanjem pažnje da subjekt revizije prilikom evidentiranja troškova u poslovnim knjigama dosledno primjenjuje Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti   nije  finansijske transakcije i druge aktivnosti u svim materijalnim aspektima uskladila sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Revizijom su utvrđene neusklađenosti poslovanja Agencije  sa:  Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o radu,  Zakonom o javnim nabavkama,  Uredbom o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru,  Pravilnikom o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba u Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, Pravilnik o kancelarijskom poslovanju i arhivskoj građi Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti.

Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti  za 2021. godinu namijenjen je rukovodstvu subjekta revizije, Skupštini Crne Gore, Vladi Crne Gore i zainteresovanoj javnosti.

Subjekt revizije je dužan da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema Konačnog Izvještaja o reviziji  dostavi Državnoj revizorskoj instituciji  Akcioni plan za realizaciju preporuka, a u roku od šest mjeseci,  Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji.

Zbog date preporuke drugom državnom organu, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o reviziji Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti  za 2021. godinu, dostavi Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore.

Shodno Protokolu o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije, Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti  za 2021. godinu, dostavlja se Skupštini Crne Gore i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore na upoznavanje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti  za 2021. godinu kao i infografik su objavljeni  na zvaničnoj internet stranici DRI.

izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti  za 2021. godinu

izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti  za 2021. godinu (infografik)