Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021. godinu

Podgorica, 01.avgust 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021. godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Ustavnog suda nadležni Kolegijum u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i Predsjednik Senata DRI  dr Milan Dabović - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Ustavnog suda  za 2021.godinu.

Finansijskom revizijom  je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Ustavnog suda  za 2021. godinu, u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. S tim u vezi, izraženo je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Ustavnog suda sa skretanjem pažnje da subjekt revizije budžetska sredstva u potpunosti koristi po dinamici, u granicama i za namjene shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i da plaćanje izdataka vrši sa odgovarajućih pozicija shodno važećem Pravilniku.

Revizijom pravilnosti poslovanja Ustavnog suda utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog u odnosu na kriterijume revizije koje su materijalno značajne, ali ne i prožimajuće. Revizijom su utvrđene neusklađenosti poslovanja Ustavnog suda sa: Zakonom o Ustavnom sudu, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Uputstvom o radu Državnog trezora, Odlukom Vlade o varijabilnom dijelu zarade i Odlukom o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru.

Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda  za 2021. godinu namijenjen je rukovodstvu subjekta revizije, Skupštini Crne Gore, Vladi Crne Gore i zainteresovanoj javnosti.  Subjekt revizije je dužan da u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana prijema Konačnog Izvještaja o reviziji  dostavi Državnoj revizorskoj instituciji  Akcioni plan za realizaciju preporuka, a u roku od šest mjeseci,  Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji.

Konačan Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021.godinu kao i infografik su dostupni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021. godinu

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021. godinu (infografik)