Baner

Predsjedniku Senatu DRI ističe devetogodišnji mandat

Podgorica, 29. jul 2022. godine - Saglasno članu 33 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore („("Sl. list RCG", br. 28/04 od 29.04.2004, 27/06 od 27.04.2006, 78/06 od 22.12.2006, "Sl. List Crne Gore", br. 17/07 od 31.12.2007, 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 31/14 od 24.07.2014, 070/17 od 27.10.2017), obavještavamo javnost da devetogodišnji mandat predsjednika Senata Državne revizorske institucije prestaje 30. jula tekuće godine. Nakon isteka mandata, dr Milan Dabović će preuzeti dužnost člana Senata Državne revizorske institucije shodno Zakonu o DRI.

Senator Državne revizorske institucije Nikola N. Kovačević će predsjedavati Senatom i predstavljati Instituciju do izbora novog predsjednika Senata Državne revizorske institucije od strane Skupštine Crne Gore. Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore propisuje da u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Senata zamjenjuje najstariji član Senata.

Predsjedniku Senata Državne revizorske institucije Crne Gore je bila velika čast obavljati dužnost i predstavljati Instituciju i svoju državu Crnu Goru u okviru zajednice Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI). Predsjednik Senata se zahvaljuje na izuzetnoj saradnji i podršci u pravcu jačanja revizije javnog sektora u Crnoj Gori.

Senat i Državna revizorska institucija Crne Gore će ostati posvećena promovisanju ključnih vrijednosti i nastaviće postizati zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni.