Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja DOO „Radio – difuzni centar“ – Podgorica za 2021. godinu

Podgorica, 29.jul 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja DOO „Radio difuzni centar“  Podgorica.

Na bazi sprovedene revizije i ovjerenih zapisnika državnih revizora, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i predsjednik Senata dr Milan Dabović (član Kolegijuma) izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja DOO „Radio difuzni centar“ Podgorica. 

Finansijskom revizijom Godišnjih finansijskih izvještaja DOO „Radio difuzni centar“ Podgorica za 2021. godinu utvrđeno je da su finansijski izvještaji za 2021. godinu sastavljeni u svim materijalnim aspektima, u skladu s važećim okvirom finansijskog izvještavanja i da su prezentovani na fer i objektivan način.

Revizijom pravilnosti Godišnjih finansijskih izvještaja DOO „Radio difuzni centar" - Podgorica za 2021. godinu, utvrđeno je da Društvo nije  u potpunosti uskladilo poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su  utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja Društva sa sljedećim propisima: Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o računovodstvu,  Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu, Zakonom o zaštiti lica i imovine, Zakonom o javnim nabavkama,  Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva, Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica i Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna: Odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja Društva, radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti; Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti, radi unapređenja položaja Društva i jačanja  odgovornosti u upravljanju javnim finansijama kao i Odbor za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja DOO „Radio – difuzni centar“ – Podgorica za 2021. godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja DOO „Radio – difuzni centar“ – Podgorica za 2021. godinu