Baner

Državna revizorska institucija (DRI) je nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha ocijenila da upravljanje sistemom otpadnih voda u Crnoj Gori nije u dovoljnoj mjeri efikasno

Podgorica, 26.jul 2022.godine –Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha “Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda”, kojom je rukovodio nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i Nikola N. Kovačević (član Kolegijuma).

Otvaranjem pregovaračkog poglavlja 27-Životna sredina i klimatske promjene, Crna Gora je u obavezi da preduzme niz mjera kako u oblasti transpozicije, implementacije i primjene pravne tekovine EU u oblasti kvaliteta otpadnih voda, tako i u podizanju nivoa praćenja i izvještavanja o kvalitetu otpadnih voda na centralnom (državnom) i lokalnom nivou. Udio otpadnih voda koje se bezbjedno prečišćavaju istovremeno je indikator za šesti cilj održivog razvoja Agende 2030.

U prethodnom periodu postignut je visok stepen usklađenosti domaćih pravnih akata sa Direktivama EU u dijelu koji se odnosi na upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori. Značajan korak u ovoj oblasti predstavlja donošenje Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori 2020-2035 i Programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda. Porastom broja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u periodu od 2016. godine pa do okončanja predmetne revizije, sa postojećih četiri na deset postrojenja, stvaraju se preduslovi za efikasnije upravljanje sistemom otpadnih voda.

Međutim, neadekvatna implementacija usvojene normative u praksi, neadekvatne kanalizacione mreže za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i nepostojanje PPOV u svim opštinama, značajni problemi prilikom izgradnje i u funkcionisanju postojećih postrojenja za prečišćavanje, dovode u pitanje efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda. Dodatno, nedovoljnost podataka o količini i kvalitetu otpadnih voda otežava donošenje odgovarajućih korektivnih mjera i negativno utiče na kvalitet izvještavanja o stanju ispuštanja otpadnih voda.

Upitni su kapaciteti lokalnih samouprava da samostalno uspostave i održavaju efikasan sistem upravljanja otpadnim vodama pa je u cilju rješavanja navedenih problema u narednom periodu potrebna intezivna aktivnost lokalnih samouprava i državnih organa, kao i značajna ulaganja.

I pored učinjenih poboljšanja potrebno je da nadležni organi, kako na državnom tako i na lokalnom nivou, preduzmu niz mjera kako bi se upravljanje otpadnim vodama i kanalizacionom muljem u Crnoj Gori poboljšalo. U skladu sa naprijed navedenim, na osnovu sprovedene revizije, a u cilju unaprjeđenja upravljanja sistemom otpadnih voda u Crnoj Gori, vrhovna državna revizija (DRI) je dala 37 preporuka.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj reviziji nalaže da subjekti revizije dostave dostave DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka i Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim  preporukama, kao i da se Konačan izvještaj DRI dostavi Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha “Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda” je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji uspjeha “Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda”

Državna revizorska institucija (DRI) je nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha ocijenila da upravljanje sistemom otpadnih voda u Crnoj Gori nije u dovoljnoj mjeri efikasno