Banner

Negativno mišljenje na usklađenost poslovanja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za prošlu godinu

Podgorica, 11.jul 2022.godine - Nadležni Kolegijum Državne revizorske institucije (DRI), u sastavu senatora Nikole N. Kovačevića i senatora Zorana Jelića, izrazio je uslovno mišljenje na reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i negativno mišljenje na reviziju usklađenosti poslovanja  Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za prošlu godinu, saopšteno je na pres konferenciji DRI.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja tog Vladinog resora za prošlu godinu utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 168.165,33 €.

Senator Kovačević izjavio je da su u postupku revizije utvrdili nepravilnosti u sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola, planiranju i preusmjeravanju sredstava, evidenciji izdataka, zapošljavanju, kao i u oblasti finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija.

„Evidentiranje dijela izdataka nije vršeno na odgovarajućim budžetskim pozicijama, prekoračen je limit za preusmjeravanje sredstava i korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve, nisu sprovedene sve aktivnosti na uspostavljanju sistema unutrašnjih finansijskih kontrola“, naveo je senator Kovačević.

U izvještaju se, kako je kazao senator Kovačević navode brojne nepravilnosti u finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija iz nadležnosti Ministarstva. „Nepravilnosti se, između ostalog, odnose na dokumentovanje dijela dodijeljenih sredstava nepotpunom ili neadekvatnom dokumentacijom ili pravdanje sredstava bez odgovarajuće dokumentacije, ugovorene isplate na osnovu neadekvatne i nepotpune dokumentacije, korišćenje sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti u suprotnosti sa odobrenim budžetom“, naveo je senator Kovačević.

Nadležni Kolegijum je u odnosu na utvrđene nalaze dao Ministarstvu 39 preporuka, dok je pet preporuka dato drugim državnim organima.

On je istakao da su date preporuke i Vladi vezano za obavezu imenovanja vršioca dužnosti ne duže od šest mjeseci, kao i Ministarstvu finansija i Ministarstvu javne uprave u pogledu jednobraznog sadržaja javnih konkursa za dodjelu sredstava, izvještavanja o statusu i uspješnosti realizacije projekata, kao i u vezi sa bodovanjem nezavisnih procjenjivača.

Senator Kovačević je napomenuo da je izvještaj dostavljen Skupštinskom Odboru za ljudska prava i slobode, Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu i Vrhovnom državnom tužilaštvu.

On je podsjetio da su u protekle dvije godine rađene revizije Sudstva i Tužilaštva koje nijesu bile predmet kontrolnih i konsultativnih saslušanja skupštinskih odbora, što, kako je poručio, zasigurno zabrinjava imajući u vidu činjenicu da su ove institucije zadužene za zaštitu zakonitosti i uspostavljanje i očuvanje vladavine prava u zemlji.

Senator Kovačević je zaključio da je DRI imala korektnu profesionalnu saradnju sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava i da su prilikom izjašnjavanja prihvaćeni revizorski nalazi i date preporuke.

Senator Zoran Jelić je, govoreći o nalazima koji su utvrđeni finansijskom revizijom, kazao da su utvrđene nepravilnosti u iznosu od 168.165,33 €.

Kako je naveo, nepravilnosti se između ostalog odnose na plaćanja izdataka koje nije vršeno u skladu sa planiranim i odobrenim budžetskim sredstvima.

„Ministarstvo nije izvršilo plaćanje izdataka u skladu sa planiranim i odobrenim budžetskim sredstvima u iznosu od 161.803,17€ i to po osnovu finansijske podrške vjerskim organizacijama u iznosu od 146.337,72 € i po osnovu prenosa sredstva na žiro račun Sindikalne organizacije na ime pomoći zaposlenima u iznosu od 15.465,45 €“, naveo je senator Jelić.

Kada je riječ o reviziji finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija iz nadležnosti Ministarstva, senator Jelić je istakao da je pregledom 22 uzorkovana projekta u postupku revizije utvrđeno da su nevladine organizacije od dodijeljenih sredstava u iznosu od 252.037,06 €, sredstva u iznosu od 27.108,64 € dokumentovana su nepotpunom ili neadekvatnom dokumentacijom, a za iznos od 44.564,47 € nije dostavljena dokumentacija za pravdanje.

“Izvršeno je prekoračenje korišćenja sredstva tekuće budžetske rezerve za iznos od 357.209,57€ u odnosu na sredstava koja su planirana godišnjim zakonom o budžetu Ministarstva za prošlu godinu u iznosu od 3.625.808,49 €”, izjavio je senator Jelić.

Kako je dalje kazao, revizijom je utvrđeno da postoji isti tipski karakter ugovora o realizaciji projekata nevladinih organizacija finansiranih prošle godine na osnovu kojih su vršena plaćanja korisnicima sredstava.

„Iako su obrascem ugovora izrađenog od Ministarstva javne uprave predložena tri modela plaćanja, Ministarstvo je svim nevladinim organizacijama izvršilo uplatu sredstava odjednom u cjelokupnom iznosu”, rekao je senator Jelić.

On je napomenuo da će DRI, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji preporuka Ministarstva pravde i Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, izvršiti provjeru i kontrolu statusa realizacije svih preporuka i obavijestiti javnost o realizaciji preporuka datih u predmetnoj reviziji.